Admitere

ADMITERE 2017

Fise de inscriere la admitere


STUDII DE LICENTA
STUDII DE MASTER

Acte necesare inscrierii

 • cerere de înscriere;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, după caz şi avizul medicului Universităţii;
 • patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • pentru candidaţii studenţi se solicită o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă (pentru studenţii care urmează al doilea domeniu);
 • în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa copii legalizate după:
 • diploma de bacalaureat sau adeverinţă;
 • foaia matricolă.
 • Acestora li se adaugă o copie a legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere stabilită de Senatul Universităţii;
 • candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenţi/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primei specializări, din care să rezulte numărul anilor în care au fost sustinuţi de la bugetul de stat;
 • actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere (orfani de ambii parinţi, Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic din învăţământul superior, a personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie şi a personalului didactic titular din învăţământul preuniversitar (în activitate, pensionat sau decedat). Scutirea de taxă pentru înscriere se acordă numai o singură dată, acolo unde candidatul depune actele în original.

Perioada de înscriere


Admiterea va avea loc în luna iulie. În eventualitatea neocupării locurilor planificate se va organiza o a doua sesiune de admitereîn luna septembrie. 
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din iulie 2017 este 12 - 21 iulie, iar pentru eventuala admitere din septembrie: 07 - 12 septembrie 2017
Pentru învăţământul la distanţă perioada de înscriere a candidaţilor este 
12 - 21 septembrie 2017
.


Conditii de admitere


Admiterea candidaţilor se face fără probe de examen, criteriile de departajare, după notele de la Bacalaureat, fiind următoarele:
- nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română: 50%
- nota la altă probă scrisă, la alegere: 50%
Candidaţii din lista finală, situaţi sub "linia de admitere" pe locurile fără taxă, pot fi înscrişi pe bază de cerere ca studenţi în regim cu taxă.