Admitere

ADMITERE 2019

Acte necesare înscrierii

 • cerere de înscriere;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
 • certificatul de naştere, în copie şi original;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul), în copie şi original;
 • copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universităţii;
 • patru fotografii color tip "act de identitate" (3/4 cm);
 • pentru candidaţii studenţi se solicită: o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, copie după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă
 • în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima înscriere;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere stabilită de Senatul Universităţii (150 lei);
 • candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenţi/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
 • actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere; pot solicita scutirea de taxă: candidaţii (până la împlinirea vârstei de 35 de ani), orfani de ambii parinţi, de la Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic şi auxiliar didactic aflat în activitate/pensionat şi ai personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie.

Perioada de înscriere


Studii de licenţă


Admiterea va avea loc în luna iulie. În eventualitatea neocupării locurilor planificate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din iulie este 15 - 26 iulie 2019. 


Masterat


  Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea iulie 2019 este 15 - 25 iulie 2019.
  Proba de interviu se va desfăşura în data de 26 iulie 2019.


  Pentru învăţământul la distanţă perioada de înscriere a candidaţilor este 09 - 12 septembrie 2019.


Metodologie


Metodologia desfăşurării admiterii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi în anul universitar 2019 - 2020

Condiţii de admitere


Admiterea candidaţilor se face fără probe de examen, criteriile de departajare, după notele de la Bacalaureat, fiind următoarele:
- nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română: 50%
- nota de la o altă probă scrisă, la alegere: 50%
Candidaţii din lista finală, situaţi sub "linia de admitere", pot fi înscrişi pe bază de cerere ca studenţi în regim cu taxă.


Site dedicat admiterii


Informaţii complete despre admitere veţi găsi aici: www.uaiasi.ro/admitere
Tot pe acel site dedicat admiterii la USAMV Iaşi se vor publica şi rezultatele de la admitere, de obicei în aceeaşi zi în care se încheie înscrierile.