Admitere

ADMITERE 2018

Perioada de înscriere


Admiterea va avea loc în luna iulie. În eventualitatea neocupării locurilor planificate se va organiza o a doua sesiune de admitere în luna septembrie.
Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din iulie este
12 - 21 iulie 2018, iar pentru eventuala admitere din septembrie: 06 - 11 septembrie 2018
Pentru învăţământul la distanţă perioada de înscriere a candidaţilor este  11 - 21 septembrie 2018.


Metodologie


Metodologia desfăşurării admiterii la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi în anul universitar 2018 - 2019

Condiţii de admitere


Admiterea candidaţilor se face fără probe de examen, criteriile de departajare, după notele de la Bacalaureat, fiind următoarele:
- nota de la proba scrisă de Limba şi literatura română: 50%
- nota la altă probă scrisă, la alegere: 50%
Candidaţii din lista finală, situaţi sub "linia de admitere", pot fi înscrişi pe bază de cerere ca studenţi în regim cu taxă.


Fise de inscriere la admitere


STUDII DE LICENŢĂ
STUDII DE MASTER

Acte necesare înscrierii

 • cerere de înscriere;
 • diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi foaia matricolă, ambele în original;
 • certificatul de naştere, în copie şi original;
 • copia actului de identitate (buletin/carte identitate);
 • adeverinţă medicală tip, eliberată de cabinetele medicale şcolare sau dispensarul teritorial. Comisiile de admitere pot solicita, după caz, şi avizul medicului Universităţii;
 • patru fotografii color tip buletin de identitate (3/4 cm);
 • pentru candidaţii studenţi se solicită: o adeverinţă din care să rezulte calitatea de student, copie legalizată după diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi după foaia matricolă
 • în cazul în care candidatul este înscris pentru concurs şi la o altă facultate/domeniu, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei în original, va anexa o copie şi copia legitimaţiei de înscriere la prima facultate/domeniu, care se autentifică, după original, de către secretariatul la care se face prima ănscriere;
 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, precum şi diploma de absolvire pentru absolvenţii care doresc să urmeze o a doua specializare;
 • chitanţa de plată a taxei de înscriere stabilită de Senatul Universităţii (150 lei);
 • candidaţii care doresc să urmeze al doilea domeniu (studenţi/absolvenţi), vor prezenta o adeverinţă eliberată de facultatea primului domeniu/specializare, din care să rezulte numărul anilor în care au fost susţinuţi de la bugetul de stat;
 • actele doveditoare, în baza cărora se aprobă, la cerere, scutirea de taxă pentru înscriere; (orfani de ambii parinţi, proveniţi de la Casa de copii, urmaşi ai celor decedaţi sau răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989, copiii personalului didactic şi auxiliar didactic aflat în activitate sau pensionat şi ai personalului tehnico-administrativ din universitatea proprie.

Număr de locuri


STUDII DE LICENŢĂ

LOCURI PENTRU TINERI ROMÂNI

Domeniu Specializare Cifre de scolarizare
Domenii prioritare de dezvoltare Absolvenţi licee rurale
 buget   taxă   buget   taxă 
Zootehnie Zootehnie (4 ani) 66 15 4 2
Piscicultură şi acvacultură
(4 ani)
Inginerie şi management
în agricultură şi
dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia publică şi agroturism (4 ani) 43 25 1 1
Ingineria produselor
alimentare
Controlul şi expertiza produselor alimentare (4 ani) 45+1* 25 - -
* locuri pentru rromi;
LOCURI PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
Domeniu Specializare Cifre de şcolarizare
cu bursă fără bursă
Zootehnie Zootehnie (4 ani) 3 1
Piscicultură şi acvacultură (4 ani)
Inginerie şi management
în agricultură şi
dezvoltare rurală
Inginerie şi management în alimentaţia
publică şi agroturism (4 ani)
3 1
Ingineria produselor
alimentare
Controlul şi expertiza produselor
alimentare (4 ani)
3 1


MASTERAT

Perioada de înscriere a candidaţilor la admiterea din sesiunea iulie 2018 este 12-21 iulie 2018 în cazul depunerii actelor la sediul facultăţii şi între 5-19 iulie 2018 în situaţia înscrierii online, în ambele situaţii interviul având loc în ziua de 20 iulie 2018. Pentru eventuala admitere din septembrie, perioada de înscriere este 6-11 septembrie 2018.


Domeniu Specializare Locuri pentru
români
Locuri pentru
tineri români de pretutindeni
 buget   cu taxă  cu
bursă
fără
bursă
Zootehnie Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor (2 ani) 105 15 1 2
Managementul exploataţiilor în acvacultură
(2 ani)
Managementul producţiilor animale
(2 ani)
Nutriţia şi alimentaţia animalelor
(2 ani)
Reproducţie şi ameliorare genetică
(2 ani)


ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ

Domeniu Specializare Durată Număr de locuri
(cu taxă)
Zootehnie Zootehnie 4 ani 50