Oferta academică

În conformitate cu Legea 288/24 iunie 2004 şi în contextul aderării României la Uniunea Europeană, învăţămîntul superior se organizează conform directivelor procesului Bologna, în 3 cicluri, respectiv: studii universitare de licenţă, studii universitare de masterat şi studii universitare de doctorat.

Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare, ca parte integrantă a U.S.V. "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi, prezintă o ofertă academică diversificată, care acoperă programe de studiu caracteristice tuturor celor 3 cicluri de studii universitare.


  Ciclu de studii universitare /
Titlul la absolvire
  Domeniu
  Specializare
  Forma de înv.
 Durata
 Responsabil de program
 Studii universitare
 de licenţă (ciclul I) /
Inginer
 Zootehnie  Zootehnie (A)  Plan de învăţământ  zi  4 ani
 Prof.dr. Daniel SIMEANU
 ID  Şef lucr.dr. Corneliu LEONTE
 Piscicultură şi acvacultură (A)  Plan de învăţământ  zi  Conf.dr. Valerica GÎLCĂ
 Inginerie şi management în agricultură şi dezvoltare rurală  Inginerie şi management în alimentaţia publică
şi agroturism (A)   Plan de învăţământ
 zi  Şef lucr.dr. Mihaela IVANCIA
 Ingineria produselor alimentare
 Controlul şi expertiza produselor alimentare (A) 
 Plan de învăţământ
 zi  Prof.dr. Marius USTUROI
 
Studii universitare
 de masterat
 (ciclul II) / Master
 Zootehnie  Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor (A)   Plan de învăţământ  zi  2 ani
 Prof. dr. Ioan Mircea POP
 Managementul producţiilor animale (A)  Plan de învăţământ  Prof. dr. Constantin PASCAL
 Nutriţia şi alimentaţia animalelor (A)  Plan de învăţământ  Şef lucr. dr. Cristina RADU-RUSU
 Reproducţie şi ameliorare genetică (A)  Plan de învăţământ  Prof. dr. Vasile MACIUC
 Managementul exploataţiilor în acvacultură (A) 
 Plan de învăţământ
 Şef lucr. dr. Doina LEONTE
 Studii universitare
 de doctorat (ciclul III) /
Doctor în zootehnie
 Zootehnie  Alimentaţia animalelor - Prof.dr. Ioan-Mircea Pop  zi  3 ani
 SDSI
 ff.
 Tehnologia exploatării bovinelor şi cabalinelor /
  Prof.dr. Ioan Gîlcă
  Prof.dr. Vasile Maciuc
 zi
 ff.
 Tehnologia exploatării suinelor
 Tehnică piscicolă/
   Prof.dr. Benone Păsărin
 zi
 ff.
 Genetică / Prof.dr. Şteofil Creangă  zi
 ff.
 Tehnologia exploatării păsărilor şi animalelor de blană
/ Prof.dr. Marius USTUROI
 zi
 ff.
 Tehnologia exploatării ovinelor şi caprinelor /
 Prof.dr. Constantin Pascal
 zi
 ff.
 Tehnologia produselor animaliere /
 Fiziologia animalelor /
 Prof.dr. Paul Corneliu Boişteanu
 zi
 ff.

A — acreditată