Revista

demo

  Revista


  Volumul de Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie


Volumul de Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie

ISSN-L  1454 - 7368
Print   ISSN  1454 - 7368
Electronic (online)   ISSN  2067-2330
CD-ROM   ISSN  2284-6964
 
 

       Volumul intitulat “Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie”reprezintă o publicaţie de specialitate editată de Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare, din cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieţii “ION IONESCU DE LA BRAD” Iaşi. Volumul este editat bianual, în luna mai şi în luna noiembrie, incluzând materiale prezentate la Simpozionul ştiinţific Internaţional organizat în luna octombrie, precum şi alte rezultate ale cercetării ştiinţifice obţinute în anul respectiv.
       Din punct de vedere al standardelor de calitate, revista a avut o evoluţie ascendentă fiind astfel în deplin consens cu tendinţa conturată în editarea materialelor ştiinţifice la nivel european şi mondial. Pentru a creşte calitatea materialelor publicate, începând cu anul 2000, toate lucrările sunt supuse unui proces de recenzie, la care participă specialişti recunoscuţi din ţară şi din străinătate. În ceea ce priveşte calitatea ştiinţifică, aceasta este susţinută de durata de utilizare a articolelor, măsurată prin numărul de citări în alte reviste, a componenţei internaţionale a comitetului editorial, a faptului că are o apariţie regulată şi că există, pentru revistă, un site propriu de internet.
       Rolul revistei în comunitatea ştiinţifică naţională este unul major, deoarece include date şi informaţii din toate domeniile specifice managementului creşterii animalelor şi a valorificării producţiilor, siguranţa alimentelor, agroturism şi dezvoltare rurală. Pentru a argumenta importanţa publicaţiei, trebuie să reiteram faptul că prin specificitatea sa, jurnalul se bucură de o largă apreciere din partea specialiştilor, fiecare nou volum apărut fiind solicitat de instituţii şi staţiuni de cercetare, de universităţi şi alte entităţi academice, de Agenţia Naţională de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi subunităţile sale din teritoriu, de firme şi companii care desfăşoară activitate de bază sau conexă în domeniul agricol. 
       La baza creşterii prestigiului naţional al volumului ştiinţific stă calitatea corpului academic existent în cadrul Facultăţii de Zootehnie Iaşi, la care se adaugă şi colectivul de redacţie şi cel de recenzie a lucrărilor, având în componenţă specialişti recunoscuţi la nivel naţional şi internaţional. De asemenea, la creşterea prestigiului intern şi internaţional al jurnalului au contribuit şi colectivele de autori care au publicat articole de specialitate şi în alte jurnale cotate ISI sau indexate în baze de date de prestigiu.

E-mail Revista: aniscij@uaiasi.ro


Despre volum

Volumul de Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie este o publicaţie de specialitate, cu o veche tradiţie, în care sunt incluse articole ştiinţifice editate pe baza unor studii şi lucrări de cercetare ştiinţifică efectuate în domenii de bază pentru agricultură. Actualul volum îşi are originea în Analele Institutului Agronomic din Iaşi, editat începând cu anul 1957, sub egida Editurii Agro-Silvice şi intitulat „Anuarul lucrărilor ştiinţifice”.
Publicaţia actuală, denumită Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie apare începând cu anul 1968 iar din 1997 se trece la editarea actualului format pe baza căruia volumul primeşte, conform reglemetărilor internaţionale, un nou ISSN. Rolul revistei în comunitatea ştiinţifică naţională este unul major deoarece facilitează publicarea unor date şi informaţii din toate domeniile specifice managementului creşterii animalelor şi a dezvoltării rurale. 
Importanţa volumului este deosebită graţie conţinutului ştiinţific al lucrărilor acceptate la publicare. Din punct de vedere al standardelor de calitate revista a avut o evoluţie ascendentă fiind astfel în deplin consens cu tendinţa conturată în editarea materialelor ştiinţifice la nivel european şi mondial.
Rolul revistei în comunitatea ştiinţifică naţională şi internaţională este unul major deoarece în lucrările publicate sunt incluse date şi informaţii din toate domeniile specifice managementului creşterii animalelor şi dezvoltării rurale.


Tematica ştiinţifică

Tematica ştiinţifică a lucrărilor publicate în revistă este diversă, însă specifică domeniului reprezentat de creşterea animalelor şi dezvoltare rurală:
- Fiziologie, Reproducţie şi Ameliorare genetică;
- Ştiinţe economice şi Dezvoltare rurală;
- Bază furajeră, Nutriţie şi alimentaţie;
- Tehnologii de creştere a animalelor;
- Procesarea producţiilor animale şi siguranţa alimentară;
- Acvacultură.


COORDONATORI:

Redactor şef: Prof. dr. Gerard JITĂREANU, U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA
Redactor adjunct: Prof. dr. Costel SAMUIL, U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA

 

MEMBRI:

- Conf. dr. Denis ŢOPA - U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA
- Prof. dr. Liviu-Mihai IRIMIA - U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA
- Prof. dr. Ioan Mircea POP - U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA
- Prof. dr. Mihai MAREŞ - U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA

 

COLEGIUL DE REDACŢIE AL SERIEI ZOOTEHNIE:

Redactor şef: Prof. dr. Ioan Mircea POP, U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA
Redactor adjunct: Prof. dr. Constantin PASCAL, U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA

REDACTORI:
- Prof. dr. Marius Giorgi USTUROI – U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Conf. dr. Daniel SIMEANU - U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA
- Conf. dr. Răzvan Mihail RADU-RUSU - U.S.V. Iaşi, ROMÂNIA
- Șef lucr. dr. Mihaela IVANCIA – U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Şef lucr. dr. Bogdan Vlad AVARVAREI - U.S.V. Iasi, ROMÂNIA
- Dr. H.C. Yves NYS – Institutul Național de Cercetări Agronomice (INRA), FRANŢA
- Prof. dr. Mohamed A. KENAWI – Universitatea Minia, EGIPT
- Prof. dr. Ottó SZENCI – Universitatea Szent István, Budapesta – UNGARIA
- Prof. dr. Mark RUSSELL - Universitatea Purdue, Indiana, SUA
- Prof. dr. Françoise PICARD – Universitatea din Angers, FRANŢA
- Prof. dr. Edi PIASENTIER – Universitatea din Udine, ITALIA


Instrucţiuni de autor

INSTRUCŢIUNI DE REDACTARE A LUCRĂRILOR
Având în vedere faptul că lucrările acceptate vor fi publicate în Volumul de Lucrări ştiinţifice, Seria Zootehnie, cotat CNCSIS B+ şi indexat în baza de date CAB I, în redactarea materialelor trebuie respectate mai multe cerinţe. Articolele ştiinţifice vor fi trimise cu un minim de formatare (bold, italic, superscript, subscript). Acestea vor fi revizuite şi formatate pentru versiunea finală pentru tipar de către echipa redacţională.

SETAREA PAGINII
Formatul paginii: Custom Size (16,8 x 24 cm);
Margini: Top 2 cm; Bottom 1 cm; Left 2 cm; Right 2 cm, Header 1 cm, Footer 1 cm.
Spaţiul dintre rânduri: un rând, în tot documentul.
Paginile nu trebuie numerotate.
Toate articolele vor fi redactate şi expediate în limba română şi în limba engleză (în caz contrar nu vor fi acceptate). Comitetul ştiinţific vă recomandă ca forma finală a traducerii în limba engleza să fie verificată de către un traducător autorizat pentru domeniul respectiv.

TITLUL va face referire strictă la conţinut, trebuie să fie concis şi va include şi referire la specia de animale. Va fi scris în limba română şi engleză, cu majuscule Times New Roman (TNR), 13, Bold, Center (urmat de un rând liber).
NUMELE AUTORULUI/AUTORILOR
Autori: TNR, 11, Center, Bold (urmat de un rând liber).
Denumirea instituţiei şi adresa de e-mail: TNR 9, Italic, Center (urmat de un rând liber).
În cazul unui articol redactat de către un singur autor se va trece întâi iniţiala prenumelui, apoi numele întreg, pe rândul următor va fi menţionată instituţia pe care o reprezintă, adresa şi datele de contact (pagina web, e-mail). În cazul lucrărilor redactate de către un colectiv de autori se va scrie mai întâi iniţiala prenumelui, apoi numele, iar pe rândul următor va fi menţionată instituţia pe care o reprezintă, adresa şi datele de contact. Nu vor fi trecute date despre titluri, funcţii sau grade ale autorilor.

REZUMATUL va fi redactat în limba română şi engleză: Abstract : TNR, 9, Bold, Align Left; Text: TNR, 9, Italic, First line – 0,5 cm (urmat de un rând liber).
Se va redacta într-un singur paragraf fără a utiliza “tab”-uri şi nu trebuie să aibă mai mult de 1500 caractere incluzând şi spaţiile. Redactarea rezumatului trebuie să fie cursivă, concisă şi sintetică; va începe cu enunţarea clară a scopului lucrării, va continua cu o prezentare succintă a metodelor de lucru utilizate, apoi vor fi prezentate rezultate importante din lucrare şi se va finaliza cu evidenţierea concluziilor importante. În rezumat nu vor fi incluse surse bibliografice.
CUVINTE-CHEIE: au caracter obligatoriu, maxim 5 cuvinte (în engleză şi în română). TNR, 9, Bold (urmat de un rând liber).

În redactarea lucrărilor în extenso se va urmări includerea succesivă a următoarelor capitole:
„INTRODUCERE”;
„MATERIAL ŞI METODĂ”;
„REZULTATE ŞI DISCUŢII”;
„CONCLUZII”;
„MULŢUMIRI (ACKNOWLEDGEMENTS)”;
„BIBLIOGRAFIE”.

INTRODUCERE; MATERIAL ŞI METODĂ; REZULTATE ŞI DISCUŢII; CONCLUZII: Titlul: Majuscule, TNR, 10, Bold, Align Left; Text: TNR, 9,5, Justify, First line – 0,5 cm, Line spacing - Single.

INTRODUCEREA nu va depăşi 1500 de caractere (inclusiv spaţiile). În cuprinsul acesteia se va prezenta sintetic necesitatea efectuării cercetărilor, argumentând din punct de vedere ştiinţific oportunitatea acestora, precizând şi date de referinţă prezentate în fluxul principal al informaţiilor pentru domeniul respectiv. De asemenea, pentru a respecta limita de extindere precizată pentru partea introductivă şi pentru a evita repetarea, vă sugerăm ca în textul introductiv, în contextul unui anumit concept care trebuie argumentat, să nu se facă referire la mai mult de trei sau patru surse bibliografice.

MATERIAL ŞI METODE DE LUCRU. În redactare vă recomandăm să includeţi date care au fost obţinute în urma aplicării unor metode de lucru care respectă toate tehnicile biologice, analitice şi statistice. În cazul în care sunt prezentate date obţinute ca urmare a aplicării de noi metode sau a altora care au presupus modificări aduse procedurilor standard acestea trebuie menţionate. În prezentarea materialului biologic se va preciza specia, rasa, sexul, greutatea corporală, vârsta sau categoria de vârstă. De asemenea, se vor specifica şi condiţiile de înregistrare a datelor, tehnicile chirurgicale, măsurătorile şi modelele statistice, toate acestea descrise clar şi sintetic.

REZULTATE ŞI DISCUŢII (Rezultatele pot fi prezentate separat sau împreună cu Discuţiile). Vă recomandăm ca în prezentarea rezultatelor să utilizaţi forma tabelară. Pentru a permite cititorului să interpreteze corect datele, se impune ca prezentarea rezultatelor semnificative să fie asociată în comentariu şi cu informaţii referitoare la natura şi volumul datelor din care provin, precum şi cu variabilitatea acestora, iar acolo unde este cazul şi în asociere cu alte rezultate prezente în diverse surse bibliografice de referinţă pentru domeniu.

DISCUŢIILE (în cazul în care sunt prezentate separat de Rezultate). Acestea trebuie să facă referire strictă la interpretarea ştiinţifică a rezultatelor. Pentru a creşte calitatea ştiinţifică a lucrării se impune ca în partea de discuţii să se facă referire la mecanismele biologice abordate, dar şi la compararea acestora cu alte rezultate prezente în literatura de specialitate din ţară şi străinătate. Se va evita reluarea prezentării rezultatelor. În eventualitatea prezentării unor diferenţe comparativ cu alte valori citate de către alţi autori, sau alte inconsistente ale rezultatelor, acestea trebuie evidenţiate, argumentate şi explicate din punct de vedere ştiinţific.

Tabelele se vor numerota în ordinea înserării în lucrare. Abrevierile utilizate în tabel trebuie explicate prin note de subsol (numerotate) plasate imediat sub tabel, astfel încât tabelul să poată fi interpretat şi independent de text.
Diferenţele între mediile de pe acelaşi rând sau coloană vor fi marcate prin litere „superscript” (de ex, a, ab, b, c, cd).
Tabele: număr tabel: Arial 9, Align Left; Titlul: Arial, 9, Align Left, Text în tabel: Arial, 8.
Figuri: Arial, 9, Center (numărul şi titlul).
Elementele non-textuale (figuri, scheme, fotografii A-N) se numerotează în ordinea apariţiei în lucrare. Legenda se va scrie dedesubt.

CONCLUZII
În emiterea acestora nu se recomandă reluarea datelor din text, tabele, figuri sau scheme.

MULŢUMIRI (în cazul în care lucrările ştiinţifice au fost elaborate pe baza unor cercetări finanţate din diferite contracte de cercetare sau în alte situaţii)

BIBLIOGRAFIA:
Titlul: TNR, 10, Align Left, cu majuscule;
Textul: TNR, 8,5.
• Comitetul ştiinţific recomandă tuturor autorilor să folosească referinţe recente şi, pe cât posibil, sursele bibliografice să provină din reviste cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale.
În redactarea bibliografiei vă rugăm sa ţineţi cont de exemplul de mai jos:
Articol din jurnal:
[11] Stopar M., Lokar V.,: The effect of ethephon, NAA, BA and their combinations on thinning intensity of
‘Summerred’ apples, J. Cent. Eur. Agric., 2003, 4: 399-404.
Carte:
[3] Brown M.B., Cotton: History, Species, Varieties, Morphology, Breeding, Culture, Diseases, Marketing and Uses, McGraw-Hill, New York, 2007.
Articol din carte: [17] Kubkin S.,: Measurement of radiant energy, in: Sestak Z., Catsky J., Jarvis P.G. (Eds.),
Plant Photosynthetic Production. Manual of Methods, Junk, The Hague, 1991, 702–765.

• Bibliografia se ordonează alfabetic după numele primului autor şi se numerotează. În text citarea surselor bibliografice se face utilizând doar numărul de ordine înscris între paranteze pătrate (exemplu: [1], [2]….[n]).
• Nu vor fi acceptate spre publicare lucrări care nu conţin capitolul BIBLIOGRAFIE.
• Nu vor fi acceptate spre publicare lucrări în care nu se face referire în text la fiecare sursă bibliografică inclusă în capitolul BIBLIOGRAFIE


Frecvenţa

Începând cu anul 2010, Jurnalul intitulat Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie are o apariţie bianuală. Primul volum este editat în luna iunie, iar al doilea volum în luna noiembrie.
În ambele volume sunt incluse doar lucrări ştiinţifice care după evaluarea peer review sunt acceptate pentru prezentare la Simpozionul ştiinţific Internaţional organizat anual de către Facultatea de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare.


Expedierea manuscrisului

Expedierea lucrărilor se va face ca fişier ataşat expediat prin e-mail în format Word la adresa: iasisimpozion@yahoo.com
Răspunderea pentru conţinutul şi originalitatea lucrărilor precum şi pentru etica efectuării cercetărilor revin în exclusivitate autorilor.


Recenzarea articolelor

Recenzarea articolelor ştiinţifice se derulează în deplină concordanţă cu normele ştiinţifice internaţionale asociate cu normele interne de editare stabilite de către Consiliul Facultăţii de Ingineria Resurselor Animale şi Alimentare Iaşi, Colegiul de redacţie şi Comitetul ştiinţific al revistei, procedându-se astfel:
- după popularizarea temei şi a tematicii anuale de cercetare se fixează data limită de primire a materialelor ştiinţifice, termen care este de minim 1,5 luni înainte de data tradiţionala de apariţie a revistei (prima decadă a lunii mai);
- materialele sunt selectate pe secţiuni ştiinţifice şi transmise recenzorilor, pentru a fi analizate;
- de la recenzori, materialele sunt remise Comitetului ştiinţific cu verdict pozitiv sau cu observaţiile care se impun în vederea publicării;
- materialele se includ în volume de lucrări ştiinţifice sau se transmit autorilor pentru conformare;
- autorii sunt datori să procedeze la efectuarea eventualelor modificări ale conţinutului lucrării, conform cerinţelor referenţilor ştiinţifici; 
- se primesc materialele retransmise autorilor, se verifică modul de abordare a observaţiilor şi se includ alături de materialele care respectă toate cerinţele.


REFERENŢI ŞTIINŢIFICI - LUCRĂRI ŞTIINŢIFICE-SERIA ZOOTEHNIE

- Prof. dr. Ligita BALEZENTIENE - Universitatea de Agricultură, LITUANIA
- Prof. dr. Walter BAUMGARTNER - Universitatea de Medicină Veterinară Viena, AUSTRIA
- Prof. dr. Diego BEGALLI - Universitatea din Verona, ITALIA
- Prof. dr. Nour Edine CHIHIB – Universitatea din Lille, FRANŢA
- Prof.dr. Szabo CSABA – Universitatea Kaposvar, UNGARIA
- Conf. dr. Francois DJITIE-KOUATCHO – Universitatea din Ngaoundere, CAMERUN
- Prof. dr. Nicolae EREMIA – Universitatea Agrară de Stat din Chişinău, Rep. MOLDOVA
- Prof. dr. Mohamed A. KENAWI – Universitatea Minia, EGIPT
- Lector dr. Hendronoto A.W. LENGKEY - Universitatea Padjadjaran, Bandung, INDONEZIA
- Prof. dr. Andrea MARTINI - Universitatea din Florența, ITALIA
- Dr. H.C. Yves NYS - INRA, FRANŢA
- Prof. univ. dr. Edi PIASENTIER – Universitatea Udine, ITALIA
- Prof. dr. Françoise PICARD – Universitatea din Angers, FRANŢA
- Prof. dr. Mark RUSSELL - Universitatea Purdue, Indiana-SUA
- Prof.dr. Nomeda SABIENE – Universitatea de Agricultură Kaunas – LITUANIA
- Prof.dr. Nicolas SILLEOS – Universitatea Aristotel Salonic, GRECIA
- Prof. dr. Ottó SZENCI - Universitatea Szent István Budapest, UNGARIA
- Prof. dr. Peter VOS - Universitatea Utrecht, OLANDA
- Prof. dr. Paul Corneliu BOIŞTEANU - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Şef lucr. dr. Marius CIOBANU - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof. dr. Şteofil CREANGĂ - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Conf. dr. Cristi DIMA – Univ. “Dunărea de Jos” Galaţi, ROMÂNIA
- Prof. dr. Dan DEZMIREAN - U.S.A.M.V. Cluj Napoca, ROMÂNIA
- Conf. dr. Marius Gheorghe DOLIȘ – U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof.dr. Dumitru DRĂGOTOIU - U.S.A.M.V. București, ROMÂNIA
- Prof. dr. Horia GROSU - I.C.D.B.N.A. Balotești, ROMÂNIA
- Conf. dr. Roxana LAZĂR - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof. dr. Vasile MACIUC - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof. dr. Monica MARIN – U.S.A.M.V. Bucureşti, ROMÂNIA
- Prof. dr. Daniel MIERLIȚĂ - U.S.A.M.V.B. Timișoara, ROMÂNIA
- Prof. dr. Vioara MIREȘAN - U.S.A.M.V. Cluj Napoca, ROMÂNIA
- Șef lucr. dr. Gherasim NACU - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof. dr. Constantin PASCAL - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof. dr. Ioan PEȚ - U.S.A.M.V.B. Timișoara, ROMÂNIA
- Prof. dr. Ioan Mircea POP - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Șef lucr. dr. Roxana RAȚU - U.S.V. Iași, ROMÂNIA
- Prof. dr. Lavinia ȘTEF - U.S.A.M.V.B. Timișoara, ROMÂNIA
- Prof. dr. Ilie VAN – A.S.A.S., U.S.A.M.V. Bucureşti, ROMÂNIA


Impactul revistei

Revista intitulată Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie, prin specificitate şi valoarea lucrărilor publicate se bucură de largă apreciere din partea specialiştilor, fiecare volum apărut fiind solicitat de instituţii şi staţiuni de cercetare, de universităţi şi alte entităţi academice, de către Agenţia Naţională de Ameliorare şi Reproducţie în Zootehnie şi subunităţile sale din teritoriu, de firme şi companii care desfăşoară activitate de bază sau conexă în domeniul agricol. De asemenea, revista este difuzată la biblioteci prestigioase din ţară şi străinătate, iar în urma evaluării naţionale a fost cotată CNCSIS cu B+, iar după evaluare internaţională a fost inclusă în bazele de date:
CABI - abstract
CABI - full text
COPERNICUS DATABASE
SCIRIUS DATABASE
GENAMICS JOURNAL SEEK DATABASE
DOAJ DATABASE
AGRIS DATABASE


Drept de autor

© Toate drepturile de publicare revin revistei şi editurii sub egida căreia apare. Orice lucrare publicată nu mai poate fi republicată în alte volume, reviste sau jurnale.


Indexare Jurnal

Jurnalul Lucrări ştiinţifice - Seria Zootehnie este cotat CNCSIS B+ şi este indexat în mai multe baze de date internaţionale.
Pentru vizualizarea BDI consultaţi linkurile:
CABI - abstract
CABI - full text
COPERNICUS DATABASE
SCIRIUS DATABASE
GENAMICS JOURNAL SEEK DATABASE
DOAJ DATABASE
AGRIS DATABASE