A.A. Prelipcean


THE INFLUENCE OF ENERGY FOOD INTAKE AND QUANTITY OF UNCOVER LARVAE ON POLLEN COLLECTION EFFICIENCY

A.A. Prelipcean

Abstract
The purpose of the paper is to observe the interrelations that are established between the quantity of pollen collected by bees and some internal factors of the bees family: the amount of energy food, cover and uncovered brood. The methods used consisted of observing the internal situation of the bees families, taking pictures, putting pollen collectors, collecting raw data, statistical interpretation of obtained data. Four eperimental plots were organized, each with different contributions of honey and uncovered brood. Colonies had the same power. The collection period using pollen collectors was 24 hours. Pollen from each family was linked to its internal situation. The internal situation of the family was expressed both in cell number and percentage. Numerical results have given quite large variations due to the multitude of internal fluctuating factors of any family. The quantities of pollen obtained were between 25.60 and 262.40 grams. We applied Fisher and Tukey tests. Multiple correlation test revealed positive correlation between the amount of brood and pollen intake, and negative correlation between the amount of honey in the hive and pollen intake. There were also situations in which the absence of juveniles lead to increased intake of honey and pollen.

Key words: pollen, uncovered brood, honey, interrelations


INFLUENŢA APORTULUI DE HRANĂ ENERGETICĂ ŞI A CANTITĂŢII DE PUIET NECĂPĂCIT ASUPRA EFICACITĂŢII RECOLTĂRII POLENULUI

A.A. Prelipcean

Rezumat
Scopul lucrării este de a urmări interrelaţiile ce se stabilesc între cantitatea de polen colectată de albine şi unii factori interni ai familiilor de albine: cantitatea de hrană energetică, puiet căpăcit şi puiet necăpăcit. Metodele de lucru folosite au constat în observarea situaţiilor interne ale familiilor de albine, efectuarea de fotografii, aşezarea colectoarelor de polen, culegerea datelor brute, interpretarea statistică a datelor obţinute. S-au organizat patru loturi experimentale, fiecare cu aporturi diferite de miere şi puiet necăpăcit. Coloniile au prezentat aceeaşi putere. Perioada de colectare a polenului cu ajutorul colectoarelor a fost de 24 ore. Cantitatea de polen obţinut de la fiecare familie a fost corelată cu situaţia internă a acesteia. Situaţia internă a familiei a fost exprimată atât în număr de celule cât şi procentual. Rezultatele obţinute au înregistrat variaţii numerice destul de ample datorită multitudinii de factori fluctuanţi interni ai oricărei familii. S-au obţinut cantitaţi de polen între 25,60 g şi 262,40 g. S-au aplicat testele Fisher şi Tukey. Testul de corelaţie multiplă a evidenţiat corelaţii pozitive între cantitatea de puiet şi aportul de polen, şi corelaţii negative între cantitatea de miere din stup şi aportul de polen. S-au înregistrat şi situaţii în care lipsa puietului a dus la o creştere a aportului de miere cât şi de polen.

Cuvinte cheie: polen, puiet necăpăcit, miere, interrelaţii