I. Bordean


INFLUENCE OF THE MANAGEMENT AND LEADERSHIP STYLES ON THE ACTIVITIES RESULTS OF AN AGRICULTURAL SOCIETY

I. Bordean, Cornelia Elena Tureac, A.G. Turtureanu

Abstract
The organizations depend on leaders and on the managerial personnel at their disposal, only the potential management being not enough. In the specialty literature, approaching the notions of leadership and management is different;.finally, it is reached to the conclusions that there isn't complete overlying of the leadership with management. On the activity and results of and agricultural society, in the studied case, SC D. Nicu SRL, leave imprint the management style practiced by the managers from different hierarchical steps and the leaders who, not in all the cases are the same with the managers, In many cases the agricultural company is facing with difficult problems, some of them affecting the economical performances, and at the same time, the employee's incomes which, being unsatisfied may leave the company eve in the most important moments of the agricultural campaign. The ability, charisma, effective communication and other features of the manager who leads the team dealing with the agricultural works, having certain qualities as a leader, as well as and the practiced democratic style by the general manager, allow the debate of the appeared problems in a constructive way, the favorable resolution of the employee's requests, the defusing of a work conflict which would have adverse consequences over the society, respecting the singed contracts with the processors of the agricultural products and retaining the customers, obtaining the expected profit and providing of some favorable perspectives for the future.

Key words: management, leadership, agricultural company, results


INFLUENŢA STILURILOR DE MANAGEMENT ŞI DE LEADERSHIP ASUPRA REZULTATELOR ACTIVITĂŢII UNEI SOCIETĂŢI AGRICOLE

I. Bordean, Cornelia Elena Tureac, A.G. Turtureanu

Rezumat
Organizaţiile depind de conducători şi de personalul managerial de care dispun, numai potenţialul managerial nefiind de ajuns. În literatura de specialitate, abordarea noţiunilor de leadership şi de management este diferită; în final se ajunge la concluzia că nu există suprapunerea integrală a leadership-ului cu managementul. Asupra activităţii şi rezultatelor unei societăţi agricole, în cazul studiat - SC D.NICU SRL -, îşi lasă amprenta stilurile de management practicate de managerii de pe diferite trepte ierarhice şi liderii care, nu în toate cazurile, sunt aceeaşi cu managerii. În multe situaţii firma agricolă se confruntă cu probleme dificile, unele din acestea influenţând rezultatele economice şi, în acelaşi timp, veniturile salariaţilor care, nemulţumiţi fiind, pot părăsi firma chiar în momentele cele mai importante ale campaniei agricole. Abilitatea, charisma, comunicarea eficientă şi alte însuşiri ale managerului care conduce echipa ce se ocupă cu lucrările agricole, având certe calităţi de lider, ca şi stilul democratic practicat de managerul general, permit dezbaterea problemelor apărute într-un mod constructiv, rezolvarea favorabilă a cererilor salariaţilor, dezamorsarea unui conflict de muncă care ar fi avut consecinţe nefavorabile asupra societăţii, respectarea contractelor încheiate cu procesatorii produselor agricole şi păstrarea clienţilor, obţinerea profitului scontat şi asigurarea unor perspective favorabile pentru viitor.

Cuvinte cheie: management, leadership, societate agricolă, rezultate