Carmen Olguţa Brezuleanu


STUDY OF CONDITIONS AND NATURAL RESOURCES OF THE CENTRAL MOLDAVIAN PLATEAU FOR INCREASING THE POTENTIAL OF AGRICULTURAL EXPLOITATIONS VIABILITY

Carmen Olguţa Brezuleanu, S. Brezuleanu, I.V. Ciurea

Abstract
The Central Moldavian Plateau has 68 communes and 3 urban centres (Vaslui, Huşi and Negresti) belonging to Vaslui, Iasi, Bacau and Neamt counties this way: 26 communes in Iasi county, 28 in Vaslui county and 7 communes Neamy and Bacau counties each. The settlement network is strongly conditioned by the characteristics of the relief, and their physiognomy, the type of localities and households reflect the long process of disforest for the necessary lands of agricultural economy. The large majority of localities have mostly agricultural economic functions and only some of them are agro-industrial (Raducaneni, Ciocanesti). In more important localities, townies or polarization centres, other functions are present: commercial, crafty, local industrial. Those who predominate are the cereal-based establishments, but in a part of the localities belonging to the Central Moldavian Plateau, we can add the industrial cultures and animal husbandry. The enumerated factors do not influence just independently the agricultural activity, but also through their combination, reason for which there is the need of knowing the environment of agricultural farms of the Central Moldavian for counter-balancing the negative effects and fructifying the competitive opportunities and advantages. The adaptation of measures of economic policy, the optimization of agricultural activities as well as the elaboration and implementation of the different technological solutions together with the increase of the dimension are the means that determine the efficiency of agricultural exploitations in the zone.

Key words: Central Moldavian Plateau, diagnosis, agricultural exploitations, strenghts, weaknesses


STUDIUL CONDIŢIILOR ŞI A RESURSELOR NATURALE ALE PODIŞULUI CENTRAL MOLDOVENESC PENTRU AMPLIFICAREA POTENŢIALULUI DE VIABILITATE A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE

Carmen Olguţa Brezuleanu, S. Brezuleanu, I.V. Ciurea

Rezumat
Podişul Central Moldovenesc are în componenţa sa 68 de comune şi 3 centre urbane (Vaslui, Huşi, Negreşti) aferente judeţelor Vaslui, Iaşi, Bacău şi Neamţ astfel: 26 de comune în judeţul Iaşi; 28 în judeţul Vaslui, şi câte 7 comune în judeţele Neamţ şi Bacău. Reţeaua de aşezări este puternic condiţionată de caracterele reliefului, iar fizionomia lor, tipurile de localităţi şi de gospodarii reflectă procesul îndelungat de defrişare pentru terenurile necesare economiei agrare. Marea majoritate a localităţilor au funcţii economice dominant agricole şi numai unele din ele sunt agricole-industriale (Răducăneni, Ciocăneşti). În localităţile mai importante, târguşoare sau centre de polarizare, sunt prezente şi alte funcţii: comerciale, meşteşugăreşti, industriale locale. Cele care predomină sunt aşezările cu profil cerealier, dar la o parte a localităţilor din sudul Podişului Central Moldovenec se adaugă culturile industriale şi creşterea animalelor. Factorii enumeraţi nu influenţează doar independent activitatea agricolă ci şi prin combinarea acestora, motiv pentru care este nevoie de o cunoaştere de ansamblu a mediului fermelor agricole din Podişul Central Moldovenesc pentru contracararea efectelor negative şi fructificarea oportunităţilor şi avantajelor competitive. Adaptarea măsurilor de politică economică, optimizarea activităţii agricole cât şi elaborarea şi implementarea diferitelor soluţii tehnologice alături de creşterea dimensiunii constituie pârghii care să determine eficientizarea exploataţiilor agricole din zonă.

Cuvinte cheie: Podisul Central Moldovenesc, diagnosticare, exploataţii agricole, puncte forte, puncte slabe