D. Cocan


PHENOTYPIC CHARACTERIZATION OF FOUR BREEDING STOCK RAINBOW TROUT POPULATIONS (ONCORHYNCHUS MYKISS) FROM FIAD TROUT FARM, BISTRIŢA-NĂSĂUD COUNTY

D. Cocan, Vioara Mireşan, R. Constantinescu, Camelia Răducu, Iulia Feştilă

Abstract
Statistical data of last years reveal a significant fish consumption increase by human, but also of other aquatic organisms, which are over 400 species, from which fishes represent about 200 species [10]. Because natural resources are more and more reduced, the aquaculture has an ascendant trend and inside it the salmoniculture detains a forehead place. In this context, it is necessary to be permanently perfected salmonid breeding methods and technologies, following to obtain some production qualitatively as great and appropriate as possible, by maximum exploitation of the biological potential of culture material. Inside this experiment, the authors determined the body weight and main morpho-physiological indices on a number of 80 rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) breeding stock individuals, taking in study randomly 20 individuals (10 males and 10 females) from the existent four breeding stock populations inside Fiad trout farm, Bistriţa-Năsăud County. Description of these body weight indices and those of body frame ones, by age categories, will permit inside this trout farm the optimal age, body weight and body frame determination that breeding stock must have in view to obtain some viable and valuable offspring, both qualitatively and also quantitatively. Finally, the obtained data were statistically processed and interpreted.

Key words: rainbow trout, morphological indices, body weight, reproduction


CARACTERIZAREA FENOTIPICĂ A PATRU POPULAŢII DE PĂSTRĂV CURCUBEU (ONCORHYNCHUS MYKISS) REPRODUCĂTORI, DIN CADRUL PĂSTRĂVĂRIEI FIAD JUD. BISTRIŢA-NĂSĂUD

D. Cocan, Vioara Mireşan, R. Constantinescu, Camelia Răducu, Iulia Feştilă

Rezumat
Datele statistice din ultimii ani relevă o creştere semnificativă a consumului uman de peşte, dar şi ale altor organisme acvatice, care se ridică la peste 400 de specii, din care însă, cca. 200 sunt reprezentate de peşti [10]. Întrucât resursele naturale sunt tot mai reduse, acvacultura se regăseşte pe un trend ascendent, iar în cadrul acesteia, salmonicultura deţine un loc de frunte. În acest context, este necesar ca metodele şi tehnologiile de creştere a salmonidelor să fie permanent perfecţionate, urmărindu-se obţinerea unor producţii cât mai mari şi cât mai corespunzătoare din punct de vedere calitativ, prin exploatarea la maximum a potenţialului biologic a materialului de cultură. În cadrul acestui experiment, autorii au determinat masa corporală şi principalii indici morfo-fiziologici la un număr de 80 exemplare păstrăv curcubeu (Oncorhynchus mykiss) reproducători, luând în studiu în mod randomizat câte 20 exemplare (10 masculi şi 10 femele) din cele patru populaţii de reproducători existente în cadrul păstrăvăriei Fiad, jud. Bistriţa-Năsăud. Descrierea acestori indici de acumulare de masă corporală şi a indicilor de format corporal, pe categorii de vârstă, va permite determinarea în cadrul acestei păstrăvării, a vârstei, masei corporale şi formatulul corporal optim pe care un reproducător trebuie să le îndeplinească în vederea obţinerii unor descendenţi viabili şi valoroşi, atât din punct de vedere calitativ cât şi cantitativ. În final, datele obţinute au fost prelucrate statistic şi interpretate.

Cuvinte cheie: păstrăv curcubeu, indici morfologici, masă corporală, reproducţie