Daniela Cristina Gheorghe


ECOLOGICAL ASPECTS OF THE ICHTHYOFAUNA FROM FUNDU MARE ISLAND AND CRAVIA ARMS

Daniela Cristina Gheorghe, V. Cristea, A. Ciolac

Abstract
This paper presents the results of an ecological study on fish communities from island Fundu Mare and the Cravia arm (Danube) between 7-11 July 2006. Fishing was done both in pool and nearly the river banks using different gear: cornel tree baskets, gill nets from different materials and mesh. The purpose of the paper is the fish community structure assessment from area, ichthyofauna's diversity and an assessment of this aquatic investigated ecosystem. In order to appreciate the ichthyocenoses structure were used different ecological indices (the abundance, the constancy, the dominance, the significance ecological) and ichthyodiversity analysis was realized by calculating the area of biodiversity indices: Shannon - Wiener, Simpson diversity. Based on the obtained results it can be concluded that the Danube ichthyofauna from this area has an equilibrated ecological structure, biodiversity indexes values are quite good which shows as a good condition of the ecosystem even if they exhibit negative anthropogenic influences are being manifested against the aquatic habitats.

Key words: fish, ichthyofauna, fish communities, ecological indicators, diversity


ASPECTE ECOLOGICE ALE IHTIOFAUNEI DIN OSTROVUL FUNDU MARE ŞI BRAŢUL CRAVIA

Daniela Cristina Gheorghe, V. Cristea, A. Ciolac

Rezumat
Această lucrare prezintă rezultatele unui studiu ecologic asupra comunităţilor de peşti din insula Fundu Mare şi braţul Cravia (Dunăre), în perioada 7-11 iulie 2006. Pescuitul s-a realizat atât în baltă cât şi în apropierea malurilor fluviului, folosind diferite unelte de pescuit: vintire, setci din diferite materiale şi cu ochiuri diferite. Scopul lucrării îl reprezintă evaluarea structurii comunităţilor piscicole din zonă, a diversităţii ihtiofaunei şi o apreciere a stării ecosistemului acvatic investigat. În vederea aprecierii structurii ihtiocenozelor, au fost utilizaţi diferiţi indici ecologici (abundenţa, constanţa, dominanţa, indicele de semnificaţie ecologică), iar analiza ihtiodiversităţii zonei s-a realizat prin calculul unor indici ai biodiversităţii: Shannon - Wiener, indicele de diversitate Simpson. Pe baza rezultatelor obţinute, se poate concluziona că ihtiofauna Dunării în această zonă are o structură ecologică echilibrată, valorile indicilor biodiversităţii sunt destul de bune ceea ce ne indică şi o stare bună a ecosistemului chiar dacă se manifestă influenţe antropice negative asupra habitatelor acvatice.

Cuvinte cheie: peşte, ihtiofaună, comunităţi piscicole, indicatori ecologici, diversitate