Doina Leonte


ASSESSMENT OF BACTERIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF WATER IN A FARM ANIMAL HEALTH

Doina Leonte, C. Leonte, Valerica Gîlcă

Abstract
The role of water in the transmission of infectious diseases is well known, even before the discovery of infectious agents of different diseases. Infectious diseases transmitted by water can take in terms of number of cases of disease and mode of occurrence and development of several forms. For this purpose, any farm animal health performing bacteriological analysis of water is required. The paper highlights the results of bacteriological analysis of water holding poultry SC Bio-Top-Ovo Ltd. Lipova, Vaslui. Water samples were taken from the power supply, the collection basin and in the adăpătorilor and analysis were performed to determine Escherichia coli of faecal streptococci, coliforms, Clostridium perfringens.The results were compared with values allowed by Law 458/2002 and 311/2004 on drinking water quality. For example, it has been determined:
        E. coli in water source 17 colonies / 100 ml
                           Dock 33 colonies / 100 ml
                          In Adapters 17 colonies / 100 ml
for which the amount permitted under DIN EN ISO 9308-1/2004 LCCAP PS 14
                         is absent.
Results require the application of measures for the treatment of water to change its microbiological characteristics. If these measures do not alter the biological value of water is recommended to change the source of water.

Key words: bacteriological, germs, colonies, suspension, handling


APRECIEREA ÎNSUŞIRILOR BACTERIOLOGICE ALE APEI POTABILE ÎNTR-O EXPLOATAŢIE ZOOTEHNICĂ

Doina Leonte, C. Leonte, Valerica Gîlcă

Rezumat
Rolul apei în transmiterea bolilor infecţioase este binecunoscut, chiar înainte de descoperirea agenţilor infectioşi ai diferitelor boli. Bolile infecţioase transmise prin apă pot îmbrăca, sub aspectul numărului de cazuri de îmbolnăvire şi al modului de apariţie şi dezvoltare, mai multe forme. În acest sens, în orice exploataţie zootehnică, efectuarea analizelor bacteriologice ale apei este obligatorie. Lucrarea evidenţiază rezultatele analizelor bacteriologice ale apei potabile din exploataţia avicolă SC Bio-Top-Ovo SRL Lipovăţ, Vaslui. Au fost prelevate probe de apă din sursa de alimentare, din bazinul de colectare şi de la nivelul adăpătorilor, şi s-au efectuat analize pentru determinarea Escherichia coli, a streptococilor fecali, bacteriilor coliforme, Clostridium perfringens. Rezultatele obţinute au fost comparate cu valorile admise de Legea 458/2002 şi 311/2004 privind calitatea apei potabile. De exemplu, s-a determinat :
        E. coli In sursa de apă: 17 colonii / 100 ml
                                 În bazin 33: colonii / 100 ml
                                 În adăpători: 17 colonii / 100 ml
pentru care, valoarea admisă conform SR EN ISO 9308-1/2004 LCCAP PS 14
         este ABSENT.
Rezultatele obţinute impun aplicarea unor măsuri ce vizează tratarea apei pentru schimbarea însuşirilor microbiologice ale acesteia. Dacă aceste măsuri nu schimbă valoarea biologică a apei, este recomandabilă schimbarea sursei de apă.

Cuvinte cheie: bacteriologic, germeni, colonii, suspensii, tratare