Gabriela Dumitru


MAINTENANCE CONDITION OF SOME CYPRINID SPECIES GROWN IN A SUPERVISED SYSTEM

Gabriela Dumitru, Elena Ciornea

Abstract
The researches from the present study had as main objective the determination of the maintenance condition for three cyprinid species (Cyprinus carpio, Carassius auratus gibelio and Aristichthys nobilis) of two summer-old from a systematic farm of Iasi County. For this we referred to the calculating on the values of height, fattening, quality and fleshy indices, which permit a subsequent morphological and physiological characterization of a fish population, from a certain exploitation or geographical area. As regards the methods of work, it were used the classical variants applied in the selection and melioration practice at fish, all the obtained results being rigorous analyzed and interpreted statistically, referring to the calculation of a big number of statistical parameters. Thus we can mention, on the basis of the average confidence interval limits that the corporal weight varies between 371.409-622.19 g in common carp, 131.263-263.936 g in Prussian carp and 648.111-955.888 g in bighead carp. Kiselev index values (1.09 in Prussian carp, 1.13 in common carp and 1.47 in bighead carp) and that of the profile one indicate a higher expressivity and a harmonious degree of development for Prussian carp and common carp, whereas the Fulton coefficient and the fleshy index classifies the bighead carp and the common carp on the first places as to the most accentuated degree of fattening, as well as the biggest percent weight of the head versus the standard length of the body.

Key words: cyprinids, body indices, systematic farm


STAREA DE ÎNTREŢINERE A UNOR SPECII DE CIPRINIDE CRESCUTE ÎN SISTEM DIRIJAT

Gabriela Dumitru, Elena Ciornea

Rezumat
Cercetările din prezentul studiu au avut drept scop principal determinarea stării de întreţinere la trei specii de ciprinide (Cyprinus carpio, Carassius auratus gibelio şi Aristichthys nobilis), în vârstă de două veri, provenite dintr-o amenajare sistematică din judeţul Iaşi. Pentru aceasta, s-a recurs la calcularea valorilor indicilor de înălţime, de îngrăşare, de calitate şi de carnozitate, pe baza cărora se poate caracteriza, din punct de vedere morfologic şi fiziologic, o populaţie piscicolă dintr-o anumită exploataţie sau zonă geografică. În ceea ce priveşte metodele de lucru, s-au utilizat variantele clasice folosite în practica de selecţie şi ameliorare la peşti, toate rezultatele obţinute fiind riguros prelucrate şi interpretate din punct de vedere statistic, recurgându-se la calcularea unui număr mare de parametri statistici. Putem menţiona astfel, pe baza limitelor intervalelor de confidenţă a mediei, că masa corporală variază între 371,409 - 622,190 g la crap, 131,263 - 263,936 g la caras şi 648,111 - 955,888 g la novac. Valorile indicelui Kiselev (1,09 la caras, 1,13 la crap şi 1,47 la novac) şi ale celui de profil indică o expresivitate mai ridicată şi un grad de dezvoltare mai armonios în cazul carasului şi crapului, în timp ce coeficientul Fulton şi indicele de carnozitate clasează novacul şi crapul pe primele locuri în ceea ce priveşte cel mai accentuat grad de îngrăşare, precum şi cea mai mare pondere procentuală a capului din lungimea standard a corpului.

Cuvinte cheie: ciprinide, indici corporali, amenajare sistematică