I. Bănăţean-Dunea


OBSERVATIONS REGARDING THE DURATION OF FEEDING BEHAVIOR WHEN INTENSIVELY FARMED COYPUS (NUTRIAS) ARE FED WITH MAIZE GRAIN AND ALFALFA HAY

I. Bănăţean-Dunea, M. Bura, A. Grozea, Silvia Pătruică, S. Voia

Abstract
The studies on coypu behavior are applied in the development of knowledge regarding ethology, in the coypu-breeding technology, animal welfare and, at the moment, they present great importance for animal protection. The biological material studied was consisted of health adult coypus, belonging to the variety Golden Standard with a similar body mass. The indices supervised were: feeding behavior duration if coypus are fed with maize grain and alfalfa hay according to sex and time slot, the duration of one feeding sequence according to forage consumed, sex and time slot and the number of feeding sequences according to forage consumed, sex and time slot. For realising the purposed aim, each coypu was monitorized (video), individually, 24 hours a day. The duration of feeding behavior when coypus are fed with maize grain and alfalfa hay was 6.624,88±889,69 seconds for males (7,66% of the behavioral manifestations), and for coypu females, the duration of feeding behavior was 5.656,25±372,13 seconds (6,54% of the behavioral manifestations). The most intense manifestations of the feeding behavior took place in the time slots 14-2000 and 20-0200, and the lowest intensity of the feeding behavior manifestations took place in the time slot 0200-0800.

Key words: coypu, feeding behavior, intensive system


OBSERVAŢII PRIVIND COMPORTAMENTUL ALIMENTAR ÎN CAZUL FURAJĂRII NUTRIILOR, CRESCUTE ÎN SISTEM INTENSIV, CU PORUMB BOABE ŞI FÂN DE LUCERNĂ

I. Bănăţean-Dunea, M. Bura, A. Grozea, Silvia Pătruică, S. Voia

Rezumat
Studiile asupra comportamentului nutriilor sunt folosite pentru dezvoltarea cunoaşterii în domeniul etologiei, tehnologiei creşterii nutriilor, bunăstării animalelor şi mai nou în domeniul asigurării protecţiei animalelor. Materialul biologic luat în studiu a fost constituit din nutrii adulte din varietatea Standard auriu. Indicii urmăriţi au fost: comportamentul alimentar în cazul furajării cu porumb boabe şi fân de lucernă, în funcţie de sex şi interval orar, durata unei reprize de hrănire în funcţie de furajul consumat, sex şi interval orar, cât şi numărul reprizelor de hrănire în funcţie de furajul consumat, sex şi interval orar. Pentru realizarea scopului propus, fiecare nutrie a fost monitorizată (video) individual, 24 din 24 de ore. Durata hrănirii, în cazul furajării cu porumb boabe şi fân de lucernă, la masculii de nutrie fost de 6.624,88±889,69 secunde (7,66% din paleta manifestărilor comportamentale), iar la femelele de nutrie durata hrănirii a fost de 5.656,25±372,13 secunde (6,54% din paleta manifestărilor comportamentale). Cele mai intense manifestări ale comportamentului alimentar s-au manifestat în intervalele orare 1400-2000 şi 2000-0200, iar intensitatea cea mai scăzută a manifestărilor comportamentale s-a înregistrat în intervalul orar 0200-0800.

Cuvinte cheie: nutria, comportament alimentar, sistem intensiv