Doina Leonte


STUDY ON PHYSICAL AND CHEMICAL ASSIMILATION WATER IN A HOLDING ANIMAL

Doina Leonte, C. Leonte, Lenuţa Fotea

Abstract
The health of animals raised in intensive system is influenced by many factors, including, most can be directed and controlled by man.
Among these factors, water quality plays a very important.
The paper presents results of studies of physical-chemical parameters of drinking water in poultry farm SC Bio-Top-Ovo Ltd. Lipova, Vaslui.
Each analysis must match a STAS, according to Laws 458/2002 and 311/2004 on drinking water quality, such as:
-Ammonium determination is made that Stas 6328-85
-Determination of nitrites meet Stas 3048/2-96
-Assessment of water conductivity is that Stas ISO 7722-84 and 7888-1983.
Under current rules have taken water samples from source water supply basin and watered. Following tests carried out to contatat that a number of physico-chemical parameters of water holding not correspond to the MAC (the concentration) of Laws 458/2002 and 311/2004 on drinking water quality.
Thus, supply basin, following the results of two determinations were made for:
-Fixed residue 807 mg / l - 840 mg / l, compared with 800 mg / l CMA
-Ammonia 3.15 mg / L, 3.11 mg / l to 0.50 mg / l CMA
-Phosphates 0.986 mg / l 0.900 mg / l to 0.5 mg / l APC.
Based on these results lead farmers must implement measures to improve drinking water quality, such as filtering water, checking and possibly changing the waste pipe, cleaning the basin of accumulation and eventually replace the concrete floor of the basin.

Key words: health, law, standard water, analysis


STUDIU CU PRIVIRE LA ÎNSUŞIRILE FIZICO-CHIMICE ALE APEI INTR-O EXPLOATAŢIE ZOOTEHNICĂ

Doina Leonte, C. Leonte, Lenuţa Fotea

Rezumat
Starea de sănătate a animalelor crescute în sistem intensiv este influenţată de o multitudine de factori, dintre care majoritatea pot fi dirijaţi şi controlaţi de către om. Dintre aceşti factori, calitatea apei ocupă un loc deosebit de important.
Lucrarea de faţă prezintă rezultatele studiului efectuat asupra parametrilor fizico-chimici ai apei potabile în exploataţia avicolă SC Bio-Top-Ovo SRL Lipovăţ, Vaslui.
Fiecare analiză trebuie să corespundă unui anumit STAS, conform Legilor 458/2002 şi 311/2004 privind calitatea apei potabile, ca de exemplu :
- determinarea amoniului se face potrivit Stas 6328-85
- determinarea nitriţilor respectă STAS 3048/2-96
- aprecierea conductivităţii apei se face potrivit Stas 7722-84 şi ISO 7888-1983.
Conform normelor în vigoare, s-au luat probe de apă din sursa de apă, din bazinul de alimentare şi din adăpători.
În urma analizelor efectuate, s-a contatat că o serie de parametri fizico-chimici ai apei din exploataţie nu corespund valorilor CMA (concentraţie maxim admisă) din Legile 458/2002 şi 311/2004 privind calitatea apei potabile.
Astfel, pentru bazinul de alimentare, în urma celor două determinări efectuate, rezultatele au fost, pentru :
- Reziduu fix: 807 mg/l - 840 mg/l, comparativ cu 800 mg/l CMA
- Amoniac : 3,15 mg/l, 3,11 mg/l faţă de 0,50 mg/l CMA
- Fosfaţi : 0,986 mg/l 0,900 mg/l faţă de 0,5 mg/l CMA.
Pornind de la aceste rezultate, conducerea fermei trebuie să aplice măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii apei potabile, respectiv filtrarea apei, verificarea şi, eventual, schimbarea conductelor uzate, curăţarea bazinului de acumulări şi chiar înlocuirea pardoselei de beton a bazinului.

Cuvinte cheie: sănătate, legislaţie, standard, potabilitate, analize