R. Bălău


RESEARCHES CONCERNING THE PRODUCTION PERFORMANCES OF "ROSS-308" CHICKEN BROILERS, REARED IN FAMILIAL-TYPE FARMS

R. Bălău, I. Vacaru-Opriş

Abstract
The paper presents the results of an experiment in chicken broilers husbandry, in accordance with the technological conditions required by the E.U. animals welfare regulations which will become compulsory since 2012, in al member states. 3000 ROSS-308 broilers were used as biological material, divided in 2 groups, as the applied technology imposed: Control group-LC (natural lighting, natural ventilation, access in grassy paddock, conventional feeders and water devices); Experimental group-LE (artificial microclimate, closed hall, automated equipments). Studied parameters: weight gain dynamics, average daily gain; feed intake, casualties dynamics, economic performances. At 42 days old, chickens weight reached 2.29 kg/broiler in LC and 2.45 kg/broiler in LE, compared to 2.65 kg/bird (hybrid standard). These performances where reached under certain acquired values for feed conversion 2.03 kg feed/kg gain in LC, respectively 1.94 kg feed/kg gain in LE, compared to 1.75 kg feed/kg gain (standard). Both technological versions brought revenue, although in LE (intensive system), revenue rate was 16.31% higher than that achieved by LC (familial type system). Therefore, a new settled familial microfarm could gain revenue from a 1500 chicken broilers rearing series even this one is lower than that achieved within the intensive rearing system.

Key words: broiler chickens, familial farms, gain, feed conversion, revenue


CERCETĂRI PRIVIND PERFORMANŢELE PRODUCTIVE ALE PUILOR BROILER "ROSS-308", CRESCUŢI ÎN FERME DE TIP FAMILIAL

R. Bălău, I. Vacaru-Opriş

Rezumat
Lucrarea prezintă rezultatele unui experiment de creştere a puilor broiler în condiţiile tehnologice impuse de reglementările U.E., privind bunăstarea animalelor, care, din 2012, vor fi obligatorii în statele membre. Ca material biologic s-au utilizat 3000 pui ROSS-308, împărţiţi egal în 2 loturi, în funcţie de tehnologia aplicată: Lotul de control-LC (iluminat natural, ventilaţie naturală, acces în padoc înierbat, hrănitori şi adăpători convenţionale); Lotul experimental-LE (microclimat artificializat, hală oarbă, echipamente automatizate). Dintre parametrii studiaţi amintim: dinamica creşterii în greutate şi sporul mediu zilnic, consumul de hrană, dinamica ieşirilor din efectiv, performanţele economice. La vârsta de 42 de zile, greutatea medie a puilor a atins 2,29 kg/cap la LC şi 2,45 kg/cap la LE, faţă de 2,65 kg/cap (standard hibrid). Aceste performanţe au fost atinse în condiţiile unor valori pentru conversia hranei de 2,03 kg n.c./kg spor la LC, respectiv de 1,94 kg n.c./kg spor la LE, comparativ cu 1,75 kg n.c./kg spor (standard). Ambele variante tehnologice au fost profitabile economic, cu toate că, în cazul LE (sistem intensiv), rata profitului a fost superioară cu 16,31 % faţă de cea obţinută la LC (sistem de tip familial). Prin urmare, în condiţiile înfiinţării unei microferme familiale, se poate obţine profit chiar şi de la o singură serie de creştere de 1500 pui broiler, chiar dacă acesta este mai redus decât cel obţinut în creşterea de tip intensiv.

Cuvinte cheie: pui broiler, ferme familiale, spor, conversia hranei, profit