S. Brezuleanu


STUDIES REGARDING THE ADAPTABLE CAPACITY OF AGRICULTURAL EXPLOITATION FROM CENTRAL MOLDAVIAN PLATEAU TO THE MARKET ECONOMY

S. Brezuleanu, Carmen-Olguţa Brezuleanu

Abstract
As regards competition, we should mention the following aspects: on the internal market, the company has many important competitors who try to obtain a larger share on the market. As the policy of the firm is oriented on the market of Iasi County, the pressure on short term does not seem to affect the farm's activity. But on the local market, the company faces very strong competition from the foreign companies that offer the same products, but superior from the qualitative point of view, which forces us to offer lower prices in order to maintain the share market, but with no special effect, as the products of the society are goods with inelastic demand since the modification of the price can determine the modification of their demand to a lower extent. The survival and development of the agricultural exploitation depend on its capacity to adapt and answer to the external exigencies, on the competitive advantages and distinctive competences which they have in comparison to the rival companies. Having in view the extension and specificity of the competition, as well as the characteristics of the micro-medium of the firm, in this stage it is important to reveal the main characteristics and tendencies which manifest themselves in different sectors of the macro medium i.e. economic, technical, social-cultural, political and physical. The price of the products - is not influenced by the competition's price, as in case in which the demand for a certain product is lower, the firm lowers the price by reducing the profit obtained on product unit, the decrease being compensated by selling other products - with a larger demand - with a price which is included a larger profit than the regular one. Inflation and the financial blocking represent the factors that have had a negative impact on the firm's activity, as well as of other firms that collaborate with it; they are on the top list of the negative phenomena that the transition process reveal.

Key words: development, agricultural exploitation, competition, market economy, Central Moldavian Plateau


STUDII PRIVIND CAPACITATEA ADAPTATIVĂ A EXPLOATAŢIILOR AGRICOLE DIN PODIŞUL CENTRAL MOLDOVENESC LA ECONOMIA DE PIAŢĂ

S. Brezuleanu, Carmen-Olguţa Brezuleanu

Rezumat
În ceea ce priveşte concurenţa sunt de subliniat următoarele aspecte: pe piaţa internă firma are mulţi concurenţi importanţi, care încearcă să obţină o cotă cât mai mare de piaţa în domeniu. Deoarece politica firmei este orientată către piaţa judeţului Iaşi, presiunile exercitate de aceştia, cel puţin pe termen scurt, par să nu afecteze activitatea firmei. Pe piaţa locală însă, firma se confruntă cu o concurenţă foarte puternică din partea firmelor străine care oferă aceleaşi produse, dar produse superioare din punct de vedere calitativ, ceea ce obligă la practicarea de preţuri mai scăzute, pentru a-şi putea menţine segmentul de piaţă, dar fără efect deosebit, deoarece produsele societăţii fac parte din bunurile cu cerere inelastică întrucât modificarea preţului acestora determină modificarea într-o mai mică măsură a cererii lor. Ţinând cont de extinderea şi specificitatea mediului concurenţial, precum şi de caracteristicile micromediului firmei, în această etapă este necesar să se pună în evidenţă principalele caracteristici şi tendinţe ce se manifestă în diferitele sectoare ale macromediului, şi anume: economic, tehnic, socio-cultural, politic şi fizic. Factori economici. Deoarece anumite informaţii cu privire la piaţa au fost prezentate anterior, vom insista asupra factorilor de natură economică. Preţul produselor - nu este influenţat de preţul concurenţei, deoarece în cazul în care cererea pentru un anumit produs este mică, firma recurge la scăderea preţului prin reducerea profitului obţinut pe unitatea de produs, scăderea ce este compensată prin vânzarea altor produse - cu o cerere mai mare - cu un preţ în care este inclus un profit mai mare decât în mod obişnuit.

Cuvinte cheie: dezvoltare, exploataţii agricole, concurenţă, economie de piaţă, Podişul Central Moldovenesc