Kurnani Tubagus Benito Achmad


THE EFFECT OF LUMBRICUS RUBELLUS SEEDLING DENSITY ON EARTHWORM BIOMASS AND QUANTITY AS WELL AS QUALITY OF KASCING IN VERMICOMPOSTING OF CATTLE FECES AND BAGASSE MIX

Kurnani Tubagus Benito Achmad, Yuli Astuti Hidayati, Novarianto Abdullah, Aris Sutendy

Abstract
Cattle feces may cause environmental pollution if it is not treated wisely. In order to avoid the negative environmental impact, cattle feces can be converted into valuable organic fertilizer by mean of vermicomposting, a composting process using earthworm as a bioconverter. One of earthworms that can be use for this purpose is Lumbricus rubellus This bioconversion of cattle feces provides two benefits, i.e., Kascing, an organic fertilizer composted with compost substrate and earthworm casting, and biomass of earthworm, a high protein content animal feed. This study was conducted at the Faculty of Animal Husbandry, Universitas Padjadjaran, Indonesia. The objective of this research is to find out the effect of Lumbricus rubellus seedling density on the earthworm biomass, and on the quantity and quality of Kascing in vermicomposting of cattle feces and bagasse mix. This experiment was carried out based on completely randomized design with three treatments of seedling density of earthworm namely of 1.5 kg/m2, 2 kg/m2 and 2.5 kg/m2. The treatments were performed in six replications within 21 days. The result of this study indicates that the seedling density significantly increases the biomass of L.rubellus and decreases the quantity of Kascing. Seedling density of 2.5 kg/m2 results in the highest earthworm biomass, but in the same time results in the lowest Kascing quantity. Furthermore, the seedling density also increases phosphorus and potassium content of the resulted Kascing significantly, but not the nitrogen content. The resulted Kascing can be used as a source of nitrogen.

Key words: cattle feces, bagasse, vermicomposting, L. rubellus, Kascing


EFECTUL DENSITĂŢII POPULĂRII CU LUMBRICUS RUBELLUS ÎN SUBSTRATUL DE PAMÂNT PENTRU RÂME ŞI A CALITAŢII ŞI CANTITĂŢII DE KASCING ÎN VERMICOMPOSTAREA AMESTECULUI DE BĂLEGAR DE VACĂ ŞI FIBROASE

Kurnani Tubagus Benito Achmad, Yuli Astuti Hidayati, Novarianto Abdullah, Aris Sutendy

Rezumat
Fecalele vacilor sunt reziduurile de fermă care pot avea efect nociv asupra mediului înconjurător dacă sunt tratate neadecvat. Impactul negativ asupra mediului poate fi evitat prin conversia dejecţiilor de bovine într-un fertilizant organic valoros, prin intermediul vermicompostării, proces care utilizează râmele ca bioconvertori. O specie care poate fi folosită în acest scop este Lumbricus rubellus. Acest proces de bioconversie generează beneficii pe două căi: obţinerea de Kascing, un fertilizant organic, obţinut pe susbtrat de compost cu participarea râmelor, respectiv obţinerea biomasei de râme, ce poate fi utilizată ca nutreţ bogat în proteine în hrana animalelor. Acest studiu a fost organizat la Facultatea de Zootehnie din cadrul Universităţii Padjadjaran, Indonezia. Obiectivul acestui studiu a fost de a afla efectul densităţii populării cu Lumbricus rubellus în biomasa substratului râmelor, calitatea şi cantitatea de Kascing în vermicompostul amestecului de fecale de vacă şi produse fibroase. Acest experiment a fost efectuat folosindu-se Completely Randomized Design cu 3 nivele de densitate la populare a substratului de pământ şi anume de 1.5 kg/m2, 2.0 kg/m2 and 2.5 kg/m2. Experimentul a fost efectuat cu 6 repetări pe o perioadă de 21 de zile. Rezultatele studiului arată că densitatea populării creşte semnificativ biomasa de L.rubellus şi scade cantitatea de Kascing . La o densitate a populării de 2,5 kg/m2 se înregistrează cea mai mare producţie de biomasă provenită de la râme, dar în acelaşi timp are cea mai mică cantitate de Kascing. Mai mult, densitatea populării cu L.rubellus creşte semnificativ conţinutul de fosfor şi potasiu în kascingul rezultat dar nu şi conţinutul de azot. Prin urmare, Kascing-ul produs poate fi utilizat ca sursă de azot.

Cuvinte cheie: densitate la populare, fecale de vacă, fibroase, vermicompostare, Lumbricus rubelus, Kascing