Andreea Anghel

LicenĊ£a Creative Commons
Conţinutul jurnalului este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ROLE OF TREHALOSE IN THE PROTECTION OF THE REFRIGERATED BUCK SEMEN

Andreea Anghel, Dorina Nadolu, B. Tamaianu

Abstract
    The biotechnologies of reproduction, that also involves the artificial insemination at goats, have been rapidly developed after the optimization of producing and preserving the semen methods and of those of synchronizing the females` estrum. In order to obtain an acceptable fertility is necessary that optimum methods of preserving the semen in refrigerated form to be developed, which can be easily and fast integrated into insemination methodologies. The aim of the study was to test a new medium of dilution which contains a diglucide trehalose as cryoprotectant substance, for the purpose of replacing (to replace) the usual glycerol that has been used until present, which was proved to have negative effects upon spermatic cell during preservation. Also the extender contains a low concentration of egg yolk of 5%, in order to eliminate a processing-centrifugation step, which leads to an additional mechanical stress with negative effects on fecundity.
    Our experiments demonstrated that the trehalose added in the dilution medium maintains the structural and functional stability of the plasmatic membrane of the spermatic cell during liquid conservation at 4 degrees C, similar results being obtained also in other experiments done on buck semen. At 48 hours from collection, the semen diluted in the control extender registered a motility of 64.1% while the semen diluted in the experimental extender registered a motility of 67.4%. At 48 hours from collection, the semen in the control extender registered a viability of 66.4% while the semen in the experimental extender registered a viability of 69.5%.

Key words: seminal material, buck, trehalose extender


ROLUL TREHALOZEI ÎN PROTECŢIA MATERIALULUI SEMINAL REFRIGERAT DE ŢAP

Andreea Anghel, Dorina Nadolu, B. Tamaianu

Rezumat
    La caprine, biotehnologiile de reproducţie, ce implică şi inseminarea artificială, s-au dezvoltat rapid după optimizarea metodelor de producere şi conservare a materialului seminal şi a celor de sincronizare a estrului femelelor. Pentru obţinerea unei fertilităţi acceptabile este deci necesar să se dezvolte metode optime de conservare ale materialului seminal, sub formă refrigerată sau congelată, care să poată fi integrate uşor şi rapid în metodologiile de inseminare. Obiectivul studiului a fost acela de a testa un mediu de diluţie nou care conţine ca substanţă crioprotectoare un diglucid-trehaloza, in scopul de a inlocui glicerolul uzual folosit până in prezent, care s-a demonstrat a avea efecte nocive asupra celulei spermatice pe parcursul conservării. De asemenea mediul conţine o concentraţie scăzută de galbenuş de ou 5%, pentru a elimina o etapă de prelucrare-centrifugarea, care conduce la un stres mecanic suplimentar ce are efecte negative asupra fecunditatii.
    Experimentele noastre au demonstrat că trehaloza adaugata in mediul de dilutie menţine stabilitatea structurala si functionala a membrane plasmatice a celulei spermatice în timpul conservării lichide la 4 grade C, rezultate similare fiind obţinute şi în alte experimente efectuate pe material seminal de ţap. La 48 de ore de la recoltare, materialul seminal diluat în mediul martor a înregistrat o motilitate de 64,1% în timp ce materialul seminal diluat în mediul experimental a înregistrat o motilitate de 67,4%. La 48 de ore de la recoltare,materialul seminal în mediul martor a înregistrat o viabilitate de 66,4% în timp ce materialul seminal în mediul experimental a înregistrat o viabilitate de 69,5%.

Cuvinte cheie: material seminal, ţap, diluant, trehaloză