Elena Hriscu (Ursu)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCHES CONCERNING THE CAUSES OF OUTPUTS IN THE EFFECTS OF HERBAL BLOOD CHICKEN

Elena Hriscu (Ursu), Irina Elena Ismană (Ciobotaru), M.G. Usturoi

Abstract
    The study was conducted in two chicken broiler breeding units divided into two seasons (one summer and one winter) and the losses from the flock and their causes were observed from day one to the day 40th (before slaughter).
    The outbreak situation in chickens in Unit A was very good, with levels of 2.38% in the hot season and 2.14% in the cold.
    In the hot season, the causes of mortality due to handling and transport were 40.33% (173 caps); from the causes of post-vaccine reactions the mortality was 12.95% (53 caps) and due to bacterial infections was a with 30.16% meaning a 168 head, these infections being caused by bacteria of the genus Escherichia coli and Staphylococuss spp.
    For the last period of growth (28-40 days), the losses in the herd were due to the high density of the chickens due to weight gain, but they were smaller and sporadic, accounting for only 8.16% (35 caps).
    In the cold season, mechanical outbreaks / incubation defects were 249 head. (57.91%), post-vaccination reactions 72 head (16.74%) and bacterial causes caused by bacteria of the genus Escherichia coli and Staphylococuss spp. were 109 head (25.35%).
    The outbreak situation in B units was 2.4% in the warm season and 2.0% in the cold season.
    In the warm season due to mechanical accidents and incubation defects, the mortality was 57.21% (278 caps); the causes of bacterial outflows were 21.19% (103 caps), infections caused by bacteria of the genus Escherichia coli and Staphylococuss spp.
    Other causes that determined mortality were post vaccination reactions, totaling 72 head (14.81%) and due to increased density towards the end of the growth period, mortality of 33 head was recorded. (6.79%).
    The results of the losses in the cold season obtained by mechanical and incubation defects were 280 head. (68.13%), the outcomes due to bacterial infections were 23.84% (98 caps), which were determined by bacteria of the genus Escherichia coli and Staphylococuss spp., Due to increased density during the last period of growth, the losses were of 8.03% (33 caps).
    Outflows from the two units under study were below the 5% maximum as specified in the ROSS 308 Hybrid Growth Guide, demonstrating that growth technology was appropriate.

Key words: cause of exits, biosecurity, broiler chickens, growing farm


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA CAUZELE IEŞIRILOR DIN EFECTIVELE DE PUI BROILER DE GĂINĂ

Elena Hriscu (Ursu), Irina Elena Ismană (Ciobotaru), M.G. Usturoi

Rezumat
    Studiul a fost efectuat în două unităţi de creştere a broilerului de găină, împărţit în două sezoane (unul de vară şi unul de iarnă) şi au fost urmărite pierderile din efectiv cât şi cauzele acestora, începând cu ziua a 1-a şi până în ziua a 40-a (înainte de sacrificare).
    Situaţia ieşirilor din efectiv la puii din unitatea A a fost una foarte bună, cu niveluri de 2,38% în sezonul cald şi de 2,14% în cel rece.
    În sezonul cald cauzele mortalităţii datorate manipulării şi a transportului au avut un procent de 40,33% (173 cap).;din cauzele reacţiilor post vaccinale mortalitatea a fost de 12,95%(53 cap.) iar datorate infecţiilor bacteriene a reprezentat un procent de 30,16% însemnând un număr de 168 cap.,aceste infecţii fiind determinate de bacteriile din genul Escherichia coli şi Staphylococuss spp.
    Pentru ultima perioadă de creştere (28-40 zile), pierderile din efectiv au fost din cauza densităţii mari ale puilor, datorate creşterii în greutate, însă acestea au fost mai mici şi sporadice, reprezentând un procent de numai 8,16% (35cap).
    În sezonul rece ieşirile prin accidente mecanice/defecte de incubaţie au fost de 249 cap. (57,91%), reacţii post vaccinale 72 cap.(16,74%) iar cele din cauze bacteriene determinate de bacteriile din genul Escherichia coli şi Staphylococuss spp. au fost de 109 cap.( 25,35%).
    Situaţia ieşirilor din efectiv a puilor din unitatea B a fost de 2,4% în sezonul cald şi de 2,0% în sezonul rece.
    În sezonul cald datorită accidentelor mecanice şi a defectelor de incubaţie, mortalitatea a fost de 57,21% (278 cap.);cauzele ieşirilor de tip bacterian a avut 21,19% (103 cap.), infecţii determinate de bacteriile din genul Escherichia coli şi Staphylococuss spp.
    Alte cauze care au determinat mortalitatea au fost reacţiile post vaccinale, totalizând un număr de 72 cap.(14,81%) iar datorită densităţii crescute spre sfârşitul perioadei de creştere, s-au înregistrat mortalităţi în număr de 33 cap. (6,79%).
    Rezultatele pierderilor din efectiv obţinute în sezonul rece prin accidente mecanice şi defecte de incubaţie au fost în număr de 280 cap. (68,13%);ieşirile datorate infecţiilor bacteriene au fost de 23,84% (98 cap.) acestea fiind determinate de bacteriile din genul Escherichia coli şi Staphylococuss spp.;cele datorate densităţii crescute în ultima perioadă de creştere, pierderilor au fost de 8,03% (33 cap.).     Ieşirile din efectiv din cele două unităţi studiate au fost sub procentul maxim de 5% cât este precizat în ghidul de creştere a hibridului ROSS 308, ceea ce demonstrează că tehnologia de creştere a fost corespunzătoare.

Cuvinte cheie: cauza ieşirilor, biosecuritate, pui broiler, fermă creştere