Magdalena Tenciu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


IMPROVEMENT OF WATER QUALITY FROM THE FISH FARMING IN RECIRCULATING SYSTEM USING ADDITIVES BASED ON ZEOLITES

Magdalena Tenciu, Elena-Eugenia Mocanu, N. Patriche, Veta Nistor, Liliana-Blondina Athanasopoulos, V.-O. Eşanu, Ira-Adeline Chihaia

Abstract
    Present scientific work propose to evidenced the chemical composition of the volcanic tuff, regarding the water quality maintenance at the optimum parameters, for breeding technologies in recirculating system, for the different fishes species with economical value. During the last years, zeolites represent a material used frequently in the technology for environment protection, based on the ionic transfer capacity and the adsorption capacity. Due to these chemical proprieties, it is regarding its implementation into the Romanian aquaculture, for a technological assurance, with optimum physical-chemical proprieties for fishes farming. The performances of experimental module were verifying trough rearing operations of Huso huso sturgeon specie. Rearing experiment developed during a 136 days period in the following conditions: monitoring of hydro-chemical parameters of the system’s technological water, using as filter the zeolyte; monitoring of health state; establishing of rearing rate in experimental units. According with the experiments, these zeolites could be and must to be a technologically constant in aquaculture through the role of depollutant, in generally.

Key words: zeolites, aquaculture, fish, recirculating system, water quality


ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII APEI ÎN SISTEMELE RECIRCULANTE DIN FERMELE PISCICOLE UTILIZÂND ADITIVI BAZAŢI PE ZEOLIŢI

Magdalena Tenciu, Elena-Eugenia Mocanu, N. Patriche, Veta Nistor, Liliana-Blondina Athanasopoulos, V.-O. Eşanu, Ira-Adeline Chihaia

Rezumat
    Prezenta lucrare de cercetare ştiinţifică îşi propune să scoată în evidenţă compoziţia chimică şi efectul tufului vulcanic, în menţinerii calităţii apei la parametrii optimi, pentru tehnologiile de creştere în sistem recirculant, pentru diferite specii de peşti cu valoare economică. În ultimii ani, zeoliţii reprezintă un material utilizat frecvent în tehnologia de protecţie a mediului, pe baza capacităţii de transfer ionic şi a capacităţii de adsorbţie. Datorită acestor proprietăţi chimice se caută punerea lor în aplicare în acvacultura românească, pentru asigurarea apei tehnologică, cu proprietăţi fizico-chimice optime pentru fermele piscicole. Performanţele modulului proiectat au fost verificate prin derularea operaţiunilor de creştere a speciei de sturion Huso huso. Experimentul de creştere s-a derulat pe o perioadă de 136 zile în următoarele condiţii : monitorizarea parametrilor hidrochimici ai apei tehnologice a sistemului utilizând ca filtru zeolit; monitorizarea stării de sănătate; stabilirea sporului de creştere în incintele experimentale. Prin analize comparative ale apei din sursa de alimentare şi după trecerea acesteia prin filtru cu tuf vulcanic s-au desprins concluziile: - se confirmă acţiunea tufului vulcanic utilizat ca element de filtrare semnalată în analize de laborator şi anume că au scăzut la un moment dat concentraţiile de NH3, NO2-, aceasta datorită capacităţii de schimb a alumino-silicaţilor şi a proprietăţilor de adsorbţie a acestora în golurile reţelei structurale.

Cuvinte cheie: zeoliţi, acvacultură, peşte, system recirculant, calitate apă