Paula Viorela Druc (Gafencu)

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING CHEMICAL COMPOSITION OF BIRD’S LIVER GATHERED FROM ROSS 308 HYBRID

Paula Viorela Druc (Gafencu), Carmen Irimia (Gavrilescu), C. Spridon, M.G. Usturoi

Abstract
    Due to the fact that determination of chemical components from edible organs gathered from birds slaughtered at different ages didn’t represent a priority of research regarding quality and human consumers’ safety, in the current paper we aimed to realise a study about influence of slaughtering age on quality of liver gathered from a hen hybrid specialised in meat production.
    Studied material was bird’s liver gathered from Ross 308 hybrid. In this way were established 3 experimental batches, differentiating by the age at which slaughtering was realised (F1= at 35 days; F2= at 40 days; F3= at 42 days). Quality determinations were realised on fresh product and aimed the content in water, dry matter, proteins, fats, ash, non-nitrogenous extractive substances and energetic value.
    Regarding protein content in analysed liver, batch F1 recorded a mean value higher with 0.03% face to batch F2 and with 0.15% face to batch F3. Regarding fat content, the highest mean value was obtained by batch F3, followed by batch F2 and batch F1; from statistical analysis of fat content was highlighted significant differences between batch F1 vs. batch F3 (P<0.05) and batch F2 vs. batch F3 (P<0.05). Calculus of energetic value presented the highest value at batch F3, higher with 1.95 kcal/100g face to batch F2 and with 1.31 kcal/100g face to batch F1; differences between those 3 batches being without statistical significance (P˃0.05).
    The obtained results showed that slaughtering age for Ross 308 hybrid didn’t have a significance influence on chemical composition of liver, with exception of fat content which became higher with bird’s aging.

Key words: birds, slaughtering, liver, chemical composition


CERCETĂRI CU PRIVIRE LA COMPOZIŢIA CHIMICĂ A FICATULUI DE PASĂRE OBŢINUT DE LA HIBRIDUL ROSS 308

Paula Viorela Druc (Gafencu), Carmen Irimia (Gavrilescu), C. Spridon, M.G. Usturoi

Rezumat
    Dat fiind faptul că determinarea componenţilor chimici ai organele comestibile obţinute de la păsări sacrificate la vârste diferite nu a reprezentat o prioritate în cercetările referitoare la calitatea şi siguranţa consumatorului uman, în prezenta lucrare ne-am propus să realizăm un studiu privind influenţa vârstei de sacrificare asupra indicilor chimici de calitate ai ficatului provenit de la un hibrid de găină specializat în producţia de carne.
    Materialul studiat a fost ficatul de pasăre prelevat de la hibridul Ross 308. În acest sens s-au constituit 3 loturi de experienţă, diferenţiate prin vârsta la care s-a făcut sacrificarea pasărilor (F1= la 35 zile; F2= la 40 zile; F3= la 42 zile). Determinările de calitate s-au executat pe produsul proaspăt şi au vizat conţinutul în apă, substanţă uscată, proteine, grăsimi, cenuşă, substanţe extractive neazotate şi valoarea energetică.
    În ceea ce priveşte conţinutul de proteine al ficatului analizat, lotul F1 a înregistrat o valoare medie mai mare cu 0,03% faţă de lotul F2 şi cu 0,15% faţă de lotul F3. Referitor la conţinutul de grăsime, valoarea medie cea mai mare a fost obţinută de lotul F3, fiind urmat lotul F2 şi de lotul F1; din analiza statistică a conţinutului în grăsime s-au evidenţiat diferenţe semnificative între lotul F1 vs. lotul F3 (P<0,05) şi lotul F2 vs. lotul F3 (P<0,05). Calculul valorii energetice a prezentat cea mai ridicată valoare la lotul F3, mai mare cu 1,95 kcal/100g faţă de lotul F2 şi cu 1,31 kcal/100g faţă de lotul F1; diferenţele dintre cele 3 loturi au fost fără semnificaţie statistică (P˃0,05).
    Rezultatele obţinute indică faptul că vârsta de sacrificare a hibridului Ross 308 nu influenţează în mod semnificativ compoziţia chimică a ficatului, cu excepţia conţinutului în grăsime care devine mai mare odată cu înaintarea în vârstă a păsării.

Cuvinte cheie: păsări, sacrificare, ficat, compoziţie chimică