V.O. Eşanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


OPTIMIZATION OF GROWTH TECHNOLOGY A JUVENILE SILVER CARP(HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX VALENCIENNES, 1844) DURING POSTEMRYONAL STAGE, THROUGH THE APPLICATION OF SOY MILK TECHNOLOGY, ADDITIONAL FEED

V.O. Eşanu, Veta Nistor, Magdalena Tenciu, E. Mocanu, M.C. Popa

Abstract
    Soy is one of the best sources of food for fish culture, high protein content, omega-3 fatty acids and unsaturated fat, which support and ensure healthy growth and development, starting from the earliest stages of life. This study evaluated the influence of technology management soy milk on growth performance of juvenile carp during postembryonal development. The results showed that the use of soy milk significantly influenced the quality and quantity of the fish material. Total increase growth and survival was significantly higher in the experimental ponds (B2, B3, B4), as compared to the control pond (B1). Biological material has developed under normal conditions without the development of pathological conditions, technological or human factors that affect the proper conduct of the experiment. Physico-chemical parameters of the water, except for short periods of thermal variation, were placed in the optimal range for the growth of silver carp. The implementation of this feed-and-feed technology for the development of the trophic base, originally and widely applied in Southeast Asia, determines the optimization of fish production in ecological conditions and lower production costs, without adversely modifying the quality of technological water, stimulation of planktonic biomass and superior assimilation of food. In this technology of silver carp larval stage feeding (Hypophthalmichthys molitrix Valenciennes, 1844) did not involve the administration of organic fertilizers, only pre-starter feeds were used, water supply level and flow rate from the pre-emergence basins was used to maintain the quality of the technological water. Growth and survival gains in the experimental ponds (average weight 0.52-0.63-0.74 g / ex, S 60-65-70%), compared to the control pond (average weight 0.25g / ex, S 40%), which shows that the application of supplementary feeding technology to soy milk, ensures a higher growth and survival rate, better assimilation of food, stimulation of planktonic biomass and maintaining optimal quality of physical-chemical parameters of water, which recommends the introduction and application of this wide-scale technology within the framework of the fisheries, with the strict observance of the way of preparing and administering this nutritional supplement.

Key words: silver carp, pre-development, soy milk, growth optimization


OPTIMIZAREA TEHNOLOGIEI DE CREŞTERE A PUIETULUI DE SÂNGER (HYPOPHTHALMICHTHYS MOLITRIX) ÎN PERIOADA DE DEZVOLTARE POSTEMBRIONARĂ, PRIN APLICAREA TEHNOLOGIEI LAPTELUI DE SOIA, DE HRĂNIRE SUPLIMENTARĂ

V.O. Eşanu, Veta Nistor, Magdalena Tenciu, E. Mocanu, M.C. Popa

Rezumat
    Soia este una din cele mai bune surse de hrană pentru peştii de cultură, prin conţinutul proteic de înaltă calitate, acizi graşi omega-3 şi grăsimini nesaturate, ce susţin şi asigură o creştere şi dezvoltare sănătoasă, începând din primele stadii de viaţă. Acest studiu a evaluat influenţa tehnologiei administrării laptelui de soia asupra performanţelor de creştere a puietului de sânger, în perioada de dezvoltare postembrionară. Rezultatele au arătat că utilizarea laptelui de soia a influenţat semnificativ calitatea şi cantitatea materialului piscicol. Sporul total de creştere şi supravieţuirea au fost semnificativ mai ridicate în bazinele experimentale (B2, B3, B4), comparativ cu bazinul martor(B1). Materialul biologic s-a dezvoltat în condiţii normale, fără apariţia unor stări patologice, factori tehnologici sau umani care să afecteze buna desfăşurare a experimentului. Parametrii fizico-chimici ai apei, cu excepţia unor perioade scurte de variaţie termică, s-au încadrat în intervalul optim pentru creşterea sângerului. Implementarea acestei tehnologii de hrănire şi, secundar, de dezvoltare a bazei trofice, originară şi aplicată pe scară largă în Asia de Sud-Est, determină optimizarea creşterii producţiei piscicole în condiţii ecologice şi cu scăderea costurilor de producţie, fără a modifica negativ calitatea apei tehnologice, stimularea biomasei planctonice şi asimilarea superioară a hranei. În cadrul acestei tehnologii de hrănire a larvelor de sânger (Hypophthalmichthys molitrix) nu a presupus administrarea îngrăşămintelor organice, fiind utilizate suplimentar doar furaje tip prestarter şi asigurarea unui nivel şi debit de alimentare al apei din bazinele de predezvoltare, în vederea menţinerii calităţii optime a apei tehnologice. Sporul de creştere şi supravieţuirea obţinute în cadrul bazinelor experimentale (gmed0,52-0,74 g/ex. S 60-70%), comparativ cu bazinul martor(gmed0, 25g/ex, S 40%), a înregistrat valori considerabile, ceea ce arată că aplicarea tehnologiei de hranire suplimentară cu laptele de soia, asigură un ritm de creştere şi supravieţuire superior, o asimilare mai bună a hranei, stimularea biomasei planctonice şi menţinerea calităţii optime a parametrior fizico-chimici ai ape, ceea ce recomandă introducerea şi aplicarea acestei tehnologii pe scară largă în cadrul amenajărilor piscicole de profil, cu menţiunea respectării stricte a modului de preparare şi de administrare a acestui supliment nutritiv.

Cuvinte cheie: lapte de soia, optimizare creştere, predezvoltare, sânger