V. Maciuc

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH CONCERNING THE EXPLOITATION TECHNOLOGIES AND PRODUCTION OF BOVINE MEAT IN ROMANIA'S EAST CROSS-BORDER AREA

V. Maciuc, S. Korlyuk, Ludmila Tarasenko, C.E. Nistor

Abstract
    Aim of the paper was to analyze the exploitation technologies and the results obtained in the production of bovine meat. The research was carried out during 2013-2015 in the cross-border area of Romania, Ukraine and the Republic of Moldova.
    The meat production in Romania is at the level of 206 thousand tons of live weight at slaughter in 2016, 6 thousand tons more than in 2015 when meat production was 200 thousand tons live weight at slaughter. Compared to 2013, we see a decline in bovine meat production, which may be due to market fluctuations that occur both at national and on the Community market. In terms of cattle slaughter in specialized units, the number of slaughtered heads has decreased, but the average carcasses weight has increased (from 280 Kg to 327 Kg).
    For the Odessa region, the production of meat in 2013 was 32203 kg and in 2012, 35233 kg with 3030 kg less or 8.6%. The average daily gain was 402 g per day in 2013, up with 23 grams more than in 2012.
    Meat production (live weight) in the Republic of Moldova in all farms increased by 4.5% in 2009, and in 2010 it is decreasing, reaching in 2012 at 15.8 thousand tons, less by 14.2%, compared to 2009.
    Having in view of the cross-border study, the following measures are necessary to make farms more profitable: increasing the cutting weight which will result in high meat yields in the carcass; integration of cattle breeding activity into U.E. standards and regulations; to promote the activity of genetic improving the cattle population in order to increase and improve meat production; financial support for the organization of farms in associations, in order to represent their interests in relation to the suppliers of inputs and beneficiary of the made products; securing own revenues by capitalizing on export goods; ensuring the necessary conditions for exteriorization of the animal's production potential; stimulating the growth of animals in hill and mountain areas with opportunities for exploiting beef cattle.

Key words: farms, cows, meat, area, cross-border


CERCETĂRI PRIVIND TEHNOLOGIILE DE EXPLOATARE ŞI PRODUCŢIA DE CARNE BOVINĂ ÎN ZONA TRANSFRONTALIERĂ DE EST A ROMÂNIEI

V. Maciuc, S. Korlyuk, Ludmila Tarasenko, C.E. Nistor

Rezumat
    Scopul lucrării a fost de a face o analiză privind tehnologiile de exploatare şi rezultatele obţinute în producţia de carne bovină. Cercetarea a fost efectuată în perioada 2013–2015 în zona transfrontalieră din România, Ucraina şi Republica Moldova.
    Producţia de carne din România se situează la nivelul de 206 mii tone greutate vie la sacrificare în anul 2016, cu 6 mii tone mai mult faţă de anul 2015 cand producţia de carne era de 200 mii tone greutate vie la sacrificare. Comparativ cu anul 2013 constatăm o scădere a producţiei de carne de bovină ceea ce se poate datora fluctuaţiilor pieţei care se înregistrează atât la nivel naţional cât şi pe piaţa comunitară. Cât priveşte sacrificările de bovine în unităţile specializate a scăzut numărul de capete sacrificate, dar a crescut greutatea medie în carcasă (de la 280 Kg la 327 Kg).
    Pentru regiunea Odesa producţia de carne în anul 2013 a fost de 32203 kg, iar în 2012 de 35233 kg cu 3030 kg mai mică sau 8.6 %. În ce priveşte sporul mediu zilnic a fost de 402 g pe zi în anul 2013, cu 23 g mai mult decât în anul 2012.
    Producţia de carne (greutate vie) în Republica Moldova, la toate categoriile de gospodării a sporit în 2009 cu 4,5%, iar din 2010 se reduce, ajungând ca în anul 2012 să reprezinte 15,8 mii tone sau mai puţin cu 14,2% faţă de anul 2009.
    Având în vedere studiul efectuat în zona transfrontalieră se impun următoarele masuri pentru a rentabiliza exploataţiile: creşterea greutăţii de tăiere care va determina randament ridicat de carne în carcasă; integrarea activităţii de ameliorare a efectivelor de bovine la normele şi standardele U.E.; promovarea activităţii de ameliorare a efectivelor de bovine în direcţia măririi şi îmbunătăţirii producţiei de carne; susţinerea financiară a organizării exploataţiilor în asociaţii, în vederea reprezentării intereselor în relaţie cu furnizorii de imputuri şi beneficiari ai produselor realizate; asigurarea unor venituri proprii prin valorificarea producţiei marfă la export; asigurarea condiţiilor necesare exteriorizării potenţialului de producţie al animalului; stimularea creşterii efectivelor în zonele de deal şi montane care prezintă oportunităţi în exploatare bovinelor pentru carne.

Cuvinte cheie: ferme, bovină, carne, zonă, trasfrontalieră