Carmen Olguţa Brezuleanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ASPECTS ON EDUCATION AND TRAINING OF YOUNG PEOPLE THROUGH TRANSDISCIPLINARY EDUCATIONAL PROJECTS

Carmen Olguţa Brezuleanu, Mădălina Maria Cantea- Brezuleanu

Abstract
   The educational system must guarantee access for all young people to education and training, adapted to the economic realities. In this sense, transdisciplinary approach is centred on the realities of contemporary society, regarding the relevant issues of real life and how it is affected people's life. In particular, it tries to understand and to resolve the complex problems of the challenges. Educational project in the transdisciplinary approach it is a modern method of teaching-learning used in agronomic education. It stimulates creative students involved in the project through the development of critical thinking, helping them in: decision making, self organizing and self-assessment of individual resources, adopting positive attitudes in acquiring cognitive and trans-curricular skills.
   Educational project in transdisciplinary for agronomic education approach is focused on active learning, a method which creates observable behaviors such as: behaviors that indicate active participation, creative thinking, applied learning, involvement in building knovledge. Active learning became more interesting, stimulating, significant and students participate during whole activity, being stimulated cooperation and creativity. Aims of more disciplines agri- food, planned in the same week are reached during daily activities which includes fragments from those disciplines into a single generic and it is facilitate a good quality knowledge acquisition, which will be remembered for a long time.
   Real problems from daily life could be solved much easier by pupils and students, no matter the complexity degree, due to achievement of knowledge, abilities and competences which couldn’t be separated by one or another discipline.

Key words: transdisciplinarity, educational project, agri- food, creative thinking


ASPECTE PRIVIND EDUCAREA ŞI FORMAREA TINERILOR PRIN PROIECTE EDUCAŢIONALE TRANSCURRICULARE

Carmen Olguţa Brezuleanu, Mădălina Maria Cantea- Brezuleanu

Rezumat
   Sistemul educaţional trebuie să garanteze accesul tuturor tinerilor la educaţie şi formare, adaptate la realităţile economice. În acest sens, abordarea transcurriculară se axează pe realităţile societăţii contemporane, în ceea ce priveşte aspectele relevante ale vieţii reale şi modul în care este afectată viaţa oamenilor, încearcând să înţeleagă şi să rezolve problemele complexe ale provocărilor. Proiectul educaţional în abordarea transcurriculară este o metodă modernă de predare-învăţare folosită în educaţia agronomică. Stimulează gândirea creativă a studenţilor implicaţi în proiect, prin dezvoltarea gândirii critice, ajutându-i în: luarea deciziilor, autoorganizarea şi autoevaluarea resurselor individuale, adoptarea de atitudini pozitive în dobândirea de abilităţi cognitive, trans-curriculare.Proiectul educaţional în abordarea transcurriculară este axat pe învăţarea activă, o metodă care creează comportamente observabile, cum ar fi: comportamente care indică participarea activă, gândirea creativă, învăţarea aplicată, implicarea în construirea noţiunii de învăţare. Învăţarea activă a devenit mai interesantă, studenţii participă pe parcursul întregii activităţi, stimulând cooperarea şi creativitatea. Obiectivele mai multor discipline agroalimentare planificate în aceeaşi săptămână sunt atinse în timpul activităţilor zilnice care includ fragmente din aceste discipline într-o singură abordare generică şi este facilitată o achiziţie de cunoştinţe de bună calitate, care va fi reţinută timp îndelungat.
   Problemele reale din viaţa de zi cu zi ar putea fi astfel rezolvate mult mai uşor de către elevi şi studenţi, indiferent de gradul de complexitate, datorită realizării cunoştinţelor, abilităţilor şi competenţelor care nu au putut fi separate de una sau alta disciplină.

Cuvinte cheie: transdisciplinaritate, proiect educațional, agroalimentar, gândire creativă