M. Munteanu

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


RESEARCH REGARDING TEXTURE OF WILD BOAR MEAT (SUS SCROFA FERUS) FROM FRASIN AREA, SUCEAVA

M. Munteanu, M.M. Ciobanu, Alina Narcisa Postolache, P.C. Boişteanu

Abstract
   Meat provided from hunted species represent a nourishment alternative into a continuous expansiveness due to high nutritive properties, particular taste and continuous interest of husbandry industry, as well as consumers, for diversification (exploitation) of hunting resources at industrial level.
   So, the present research aimed to realise an intrinsic exploration of properties of meat gathered from hunted species which are specific to Romania, aiming to create a solid scientific base at national level for effectiveness of a correct information and realization of an accurate general picture on textural profile for this meat.
   To achieve the proposed target, determinations were carried out on a total number of 11 adult wild boar individuals (6 males and 5 females), gathered during some hunting parties organized in N-E area of Romania (Suceava Forestry Department, Frasin hunting fund).
   Inter-muscular variations of Warner Bratzler forces were described by great amplitude of data, being into interval 14.88 ÷ 86.63 N/cm2. So, mean tenderness of wild boar meat show for studies muscular samples a penetration force at breaking up of meat portion which varied into an interval inferiorly defined by 34.95±1.86 N/cm2 (m. Longissimus dorsi at females) and superiorly by 50.88±2.923 N/cm2 (m. Triceps brachii at males).
   By statistical analysis of existent differences, inside muscular group, between males and females for Warner Bratzler forces values were observed insignificant differences 75% from the total of effectuated tests.

Key words: Texture, Wild Boar, Frasin


CERCETĂRI PRIVIND TEXTURA CĂRNII DE MISTREŢ (SUS SCROFA FERUS) DIN ZONA FRASIN, SUCEAVA

M. Munteanu, M.M. Ciobanu, Alina Narcisa Postolache, P.C. Boişteanu

Rezumat
   Carnea de vânat reprezintă o alternativă alimentară în continuă expansivitate, datorită proprietăţilor nutritive ridicate, a gustului particular şi interesului continuu a industriei zootehnice, cât şi a consumatorului, de diversificare (exploatare) a resurselor cinegetice la nivel industrial.
   Astfel, cercetările de faţă îşi propun exploatarea intrinsecă a proprietăţilor cărnii de vânat specific României, cu scopul constituirii unei baze ştiinţifice solide la nivel naţional pentru eficientizarea informării corecte şi realizarea cât mai fidelă a unei imagini de ansamblu asupra profilului textural, acestui tip de carne.
   Pentru realizarea scopului propus, determinările au fost realizate pe un număr total de 11 indivizi adulţi de mistreţ (6 masculi şi 5 femele), recoltaţi în cadrul unor partide de vânătoare organizate în zona de N ÷ E a României (Direcţia Silvică Suceava, Fondul de vânătoare Frasin).
   Variaţiile intermusculare a forţelor Warner Bratzler au fost descrise printr-o amplitudine mare a datelor, încadrate în intervalul 14.88 ÷ 86.63 N/cm2. Astfel, frăgezimea medie a cărnii de mistreţ evidenţiază pentru eşantioanele musculare studiate o forţă de penetraţie la ruperea porţiunii de carne ce a variat într-un interval definit inferior de valoarea 34.95±1.86 N/cm2 (m. Longissimus dorsi la femele) şi superior de 50.88±2.923 N/cm2 (m. Triceps brachii la masculi).
   Prin analiza statistică a diferenţelor existente, în interiorul grupei musculare, între masculi şi femele pentru valorile forţelor Warner Bratzler s-au constatat diferenţe nesemnificative la 75% din totalul testărilor efectuate.

Cuvinte cheie: Textura, Mistreţ, Frasin