Roxana Georgiana Mihalache

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


INFLUENCE OF SEASON ON PRODUCTIVE PERFORMANCES AT BROWN BREED EXPLOITED IN NORTH PART OF ROMANIA

Roxana Georgiana Mihalache, I. Gîlcă, Alina Narcisa Postolache, Roxana Nicoleta Raţu, M.M. Ciobanu

Abstract
   The main objective of dairy cattle’s exploitation is the one to find an efficient economical path for increasing of milk production and quality. The results presented in the current study were obtained after an ample research which aimed to complete the information regarding quality of milk gathered from Brown breed cattle exploited in the N-E area of Romania.
   To achieve the proposed targets, research was carried out in according with an experimental design based on considerations regarding milk production and determination of milk quality by specific physical-chemical analysis during four seasons, aiming the following parameters: fat, protein, casein and lactose.
   For fat percentage, the lowest mean value was 3.24% (recorded in spring season) and the highest one 3.98%, (recorded in winter season). There are very significant differences (p<0.001) for fat percentage between seasons: autumn-winter; summer-winter; autumn-spring; summer-spring and insignificant differences (p>0.05) for seasons: spring-winter; autumn-summer.
   For protein percentage were calculated mean values between 3.46% and 3.61%, during spring months, respectively autumn months. The mean values calculated in the current study are in according with the limits from literature.
   Regarding casein percentage, in our own research were calculated mean values between 2.71% (summer) and 2.83% (winter).

Key words: Parameters; Casein; Lactose


INFLUENŢA SEZONULUI ASUPRA PERFORMANŢELOR PRODUCTIVE LA RASA BRUNA EXPLOATATA IN ZONA DE NORD A ROMÂNIEI

Roxana Georgiana Mihalache, I. Gîlcă, Alina Narcisa Postolache, Roxana Nicoleta Raţu, M.M. Ciobanu

Rezumat
    Principalul obiectiv al exploatării vacilor pentru producţia de lapte este acela de a găsi o cale economică şi eficientă pentru creşterea producţiei şi calităţii laptelui. Rezultatele cercetărilor regăsite în prezentul studiu s-au obţinut în urma unei vaste cercetări ce are ca scop completarea informaţiilor privind cantitatea şi calitatea laptelui obţinut de la taurinele de rasă brună exploatate în zona de N-E a ţării.
   Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, cercetările s-au desfăşurat conform unei scheme de organizare bazată pe considerente privind producţia de lapte şi determinarea calităţii laptelui prin analize fizico-chimice specifice pe durata a patru sezoane, urmărindu-se următorii parametri: grăsime, proteină, cazeină şi lactoză.
   Pentru procentul de grăsime, cea mai mică valoare medie a fost de 3,24% (înregistrată în lună de primăvară) iar cea mai mare 3,98%, (înregistrată în lună de iarnă). Există diferenţe foarte semnificative (p<0,001) pentru procentul de grăsime între sezoanele: toamnă-iarnă; vară-iarnă; toamnă-primăvară; vară-primăvară şi diferenţe nesemnificative (p>0,05) pentru sezoanele: primăvară-iarnă; toamnă-vară.
   Pentru procentul de proteină s-au calculat valori medii cuprinse între 3,46% şi 3,61%, în lunile de primăvară, respectiv de toamnă. Valorile medii calculate în cadrul cercetărilor proprii se regăsesc în limitele literaturii de specialitate.
   În ceea ce priveşte procentul de cazeină, în cadrul cercetărilor proprii s-au calculat valori medii cuprinse între 2,71% (vara) şi 2,83% (iarna). Diferenţe semnificative (p<0,05) pentru acest caracter s-au înregistrat între anotimpul de vară-iarnă, respectiv toamnă-vară.

Cuvinte cheie: Parametrii; Cazeină; Lactoză