Silvia Evtodienco

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


CAPACITIES OF FATTERRING OF MOLDOVAN KARAKUL LAMBS

Silvia Evtodienco, O. Maşner, P. Liuţcanov

Abstract
   To study the fattening capacities of young ovine of Moldovan Karakul breed, five lambs and five female lambs were intensively fattened for 60 days. Were studied body fat indexes and carcasses, were determined the slaughter yield, the bone ratio: meat, the chemical composition of the meat.
   It has been determined that the average daily increase over a fattening period is 256.8 ± 21.34 g at lambs and 201.6 ± 7.37 g at female lambs. Body indexes such as: lateral corporal format, massiveness, robustness increased at lambs and female lambs respectively by 2.2 and 2.2%, 3.8 and 5.8%, 1.3 and 3.6% respectively. But differences between lots are not veridical (P> 0.1).
   The yield of killing lambs constituted 49 % of body weight before sacrificing of 38.34 kg. Appraisals of the carcass of lambs allow us to conclude that the jig form and pulp development are at the level of mixed breeds, and the carcass compaction is satisfactory. The bone ratio: meat on the entire carcass constituted 1: 3.39. Analyzing these data, we can say that young ovine of Moldavian Karakul breed in intensive fattening conditions show good fattening capacities.

Key words: Fattening, youth karakul, yield at slaughter


CAPACITĂŢI DE ÎNGRĂŞARE A MIEILOR KARAKUL MOLDOVENESC

Silvia Evtodienco, O. Maşner, P. Liuţcanov

Rezumat
   Pentru studiul capacităţilor de îngrăşare a tineretului ovin de rasa Karakul Moldovenesc au fost puşi la îngrăşare intensivă timp de 60 zile 5 berbecuţi şi 5 mieluţe. Au fost studiaţi indicii de îngrăşare corporali şi a carcaselor, s-a determinat randamentul la sacrificare, raportul oase:carne, compoziţia chimică a cărnii. S-a dterminat că sporul mediu zilnic pe o perioadă de îngrăşare reprezintă 256,8 ±21,34 g la berbecuţi şi 201,6 ±7,37g la mieluţe. Indicii corporali cum sunt: formatul corporal lateral, masivităţii, robusteţei au sporit la berbecuţi şi mieluţe respectiv cu 2,2 şi 2,2 %, 3,8 şi 5,8%, 1,3 şi 3,6 %. Dar diferenţele între loturi nu sunt veridice (P>0,1). Randamentul la tăiere a berbecuţilor a constituit 49 % din masa corporală înainte de sacrificare de 38,34 kg. Indicii de apreciere a carcaselor berbecuţilor ne permit să concludem că formatul jigoului şi dezvoltarea pulpei sunt la nivel de rase mixte, iar compacitatea carcasei este satisfăcătoare. Raportul oase:carne pe întreaga carcasă a constituit 1:3,39. Analizînd aceste date putem spune că tineretul ovin de rasa Karakul Moldovenesc în condiţii de îngrăşare intensivă manifestă capacităţi bune de îngrăşare.

Cuvinte cheie: Îngrăşare, tineret karakul, randament la sacrificare