Valentina Cebotari

Licenţa Creative Commons
Acest articol este pus la dispoziţie sub Licenţa Creative Commons Atribuire 4.0 Internaţional


ENRICHING NUTRITIONAL SUPPLEMENTS FOR BEES WITH BIOLOGICALLY ACTIVE SUBSTANCES OF COORDINATIVE ORGANIC COMPOUNDS

Valentina Cebotari, I. Buzu, Olga Postolachi

Abstract
   The purpose of this study was comparative testing, in bee food, of various nutritional supplements enriched with some new organic coordinative compounds of new generation and to reveal the most effective ones for the preparation of nutritional supplements and bee nourishment during periods of poor harvesting in nature. The research was carried out on honey bee families from the Carpathian race at the experimental apiary of the Institute of Zoology of the Academy of Sciences of Moldova. In the experiment, 5 similar batches were formed, with 10 families in each batch. The bee families of the experimental batches were fed for 14 days with nutritional supplements enriched with biologically active substances, a 50% of nutritional blend of sugar syrup and bioactive supplements of coordinative organic compounds (COC).The feeding of bee families with nutritional mixtures was carried out in ratio of 120 ml of the mixture at each interval of populated by bees frame, every 2 days for two consecutive weeks. In batch I (control), bee families were fed only with 50% sugar syrup. For bees of batch II (prototype), the sugar syrup was enriched with the patented bioactive suppliment (MD 850 Z 2015.08.31). For bee families of batches III, IV and V, nutritional supplements enriched with coordinative organic compounds containing rare microelements, referred to as CV-6, CV-8 and CV-22, were used. The research results have shown that some of the coordinative organic compounds tested in bee's feed in the period of poor harvesting in nature, had some influence on reproductive and characteristics of bee families. Thus, in batches II, III and V, compared to the control group, the queen prolificity was higher by 9.9-15.8% (P<0.05 – 0.001), amount of capped brood by 10,0-15,8% (P<0.05 – 0.001) and colony strength by 5,8-6,2% (P<0.001).However, the stimulating effect of reproductive functions is not certain, because the activation of reproductive and developing characters of bee families must inevitably lead to the increasing of the capacity of acumulation of bee products in the nest. Therefore, none of the newly-tested coordinating compounds showed general stimulatory properties, which would result in increased apiculture production, especially honey production.

Key words: testing, nutritional supplements, bee families, prolificity, development, honey


ÎMBOGĂŢIREA SUPLIMENTELOR NUTRITIVE PENTRU ALBINE CU SUBSTANŢE BIOLOGIC ACTIVE ALE UNOR COMPUŞI ORGANICI COORDINATIVI

Valentina Cebotari, I. Buzu, Olga Postolachi

Rezumat
   Scopul cercetărilor prezentei lucrări a fost testarea comparativă, în hrana albinelor, a diferitelor suplimente nutritive îmbogăţite cu unii compuşi organici coordinativi de generaţie nouă şi revelarea celor mai eficienţi din aceştia pentru prepararea suplimentelor nutritive şi hrănirea albinelor în perioadele deficitare de cules în natură. Cercetările au fost efectuate asupra familiilor de albine melifere din rasa Carpatică la stupina experimentală a Institutului de Zoologie al Academiei de ştiinţe a Moldovei. A fost efectuat un experiment în care au fost formate 5 loturi similare cu familii de albine, câte 10 familii în fiecare lot. Familiile de albine din loturile experimentale au fost hrănite timp de 14 zile cu suplimente nutritive îmbogăţite cu substanţe biologic active dintr-un amestec nutritiv de sirop de zahăr de 50% şi suplimente bioactive ale unor compuşi organici coordinativi (COC). Hrănirea familiilor de albine cu amestecurile nutritive a fost efectuată în cantitate de 120 ml de amestec la fiecare interval de rame populat cu albine, la fiecare 2 zile, timp de două săptămâni consecutiv. În lotul I (martor), familiile de albine au fost hrănite doar cu sirop de zahăr de 50%. Pentru albinele din lotul II (prototip), siropul de zahăr a fost îmbogăţit cu compusul organic coordinativ brevetat (MD 850 Z 2015.08.31). Pentru familiile de albine din loturile III, IV şi V au fost folosite suplimentele nutritive îmbogăţite cu compuşii organici coordinativi cu conţinut de microelemente rare, denumite cu simbolurile CV-6, CV-8 şi CV-22. Rezultatele cercetărilor denotă că, unii dintre compuşii organici coordinativi, testaţi în hrana albinelor, în perioada deficitară de cules în natură, au avut careva influenţă asupra unor caractere de reproducţie şi dezvoltare a familiilor de albine. Astfel, în loturile II, III şi V, comparativ cu lotul martor, prolificitatea mătcilor a fost mai mare cu 9,9-15,8% (P<0,05 – 0,001), cantitatea de puiet căpăcit – cu 10,0-15,8% (P<0,05 – 0,001) şi puterea familiilor – cu 5,8-6,2% (P<0,001). Totodată, această influenţă de stimulare a funcţiilor reproductive nu este sigură, deoarece, activizarea caracterelor de reproducţie şi dezvoltare a familiei de albine trebuia, inevitabil, să conducă şi la creşterea capacităţii de acumulare a producţiilor apicole în cuib. Prin urmare, nici unul din compuşii coordinativi noi-testaţi nu au manifestat proprietăţi stimulatorii generale, care s-ar solda cu creşterea producţiilor apicole, în special, a producţiei de miere.

Cuvinte cheie: testare, suplimente nutritive, familii de albine, prolificitate, dezvoltare, miere