100 ani de invatamant universitar agronomic
               prima pagină      contact       căutare în site     
 
prima pagină > Studii universitare de doctorat > Documente şi structură > Procedură pentru depunerea şi susţinerea tezelor de doctoratProcedură pentru depunerea
şi susţinerea tezelor de doctorat


Nr.
crt.
Activitatea Document depus / emis
1. Doctorandul depune teza in format electronic şi printat (legat cu arc) la secretariatul şcolii doctorale şi întocmeşte o cerere pentru efectuarea analizei de similitudini. Anexa 1 - Cerere doctorand pentru test similitudine.
2. IOSUD emite un document justificativ înregistrat în registrul de evidenţe al USAMV prin care confirmă predarea tezei la secretariatul şcolii doctorale. Anexa 2 - Adeverinţă predare teză.
3. Şcoala doctorală efectuează analiza de similitudini (max. 30 zile). Raport de similitudine (semnat de operator şi conducătorul de doctorat).
4. Conducătorul de doctorat întocmeşte o rezoluţie în care îşi exprimă punctul de vedere asupra rezultatului verificării. Anexa 3 - Rezoluţie la raportul de similitudine.
5. Doctorandul depune la secretariatul şcolii doctorale o cerere pentru evaluarea tezei (presusţinere) în cadrul comisiei de îndrumare, cu avizul conducătorului de doctorat. Anexa 4 - Cerere presusţinere
6. Teza se prezintă în comisia de îndrumare. Conducătorul şi comisia decid asupra depunerii oficiale a tezei şi organizării susţinerii publice (max. 30 zile). Anexa 5a - Acordul comisiei de îndrumare
Anexa 5b - Referat de acceptare al conducătorului de doctorat
7. Teza este reverificată sub aspectul similitudinilor - în cazul în care comisia de îndrumare a recomandat îmbunătăţiri asupra conţinutului lucrării. Raport de similitudine II (după caz).
8. Conducătorul de doctorat întocmeşte rezoluţia cu privire la rezultatul verificării. Anexa 3 - Rezoluţie la raportul de similitudine II (după caz).
9. Doctorandul şi conducătorul de doctorat întocmesc o declaraţie privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalităţii conţinutului tezei. Anexa 6 - Declaraţie pe propria răspundere.
10. Şcoala doctorală întocmeşte referatul preliminar susţinerii publice a tezei. Anexa 7 - Referat preliminar privind susţinerea publică a tezei de doctorat.
Documente care atestă parcursul programului de studii.
11. Teza se depune oficial la secretariatul scolii doctorale în format tipărit (3 exemplare) şi digital (format PDF - 1 CD), împreună cu rezumatul tipărit (6 exemplare).  
12. Studentul doctorand depune documente necesare întocmirii dosarului de doctorat:
- copii scanate după actul de identitate; certificatul de naştere; certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
- CV (format Europass);
- lista tuturor lucrărilor publicate sau acceptate pentru publicare (format listat si digital);
- fişa de lichidare conform hotărârii Consiliului de Administraţie;
- referatul de apreciere a tezei întocmit de conducătorul de doctorat;
- declaraţia doctorandului privind publicarea tezei.
Anexa 8 - Opţiune doctorandului privind publicarea tezei;
Anexa 9 - Adeverinţă privind depunerea documentelor, eliberată de secretariatul şcolii doctorale.
13. Secretariatul şcolii doctorale depune un exemplar tipărit din teză la Biblioteca USAMV. Anexa 10 - Adeverinţă depunere teză la bibliotecă.
14. Doctorandul depune la secretariatul şcolii doctorale cererea pentru susţinerea tezei. Se ataşează copiile lucrărilor ştiinţifice publicate în calitate de prim-autor, cu rezultate din teza de doctorat. Pentru lucrările acceptate la publicate se prezintă scrisoarea de accept a editorului publicaţiei. Anexa 11 - Cerere doctorand pentru susţinerea publică a tezei.
15. a) Conducătorul de doctorat depune cererea prin care solicită acceptarea componenţei comisiei pentru susţinerea publică a tezei de doctorat.
b) Conducătorul IOSUD - USAMV Iaşi emite decizia de numire a comisiei.
Anexa 12 - Cerere pentru aprobarea comisiei de susţinere
16. Doctorandul depune la secretariatul şcolii doctorale cererea pentru fixarea datei de susţinere publică a tezei de doctorat, avizată de conducătorul de doctorat, de preşedintele comisiei de susţinere şi de directorul CSUD. Anexa 13 - Cerere doctorand pentru fixarea datei de susţinere
17. Conducătorul IOSUD - USAMV Iaşi emite decizia de susţinere publică a tezei de doctorat. Decizie Rector
18. Şcoala doctorală întocmeşte şi afişează anunţul pentru susţinerea publică, cu minim 20 zile înainte de data prevăzută în decizia Rectorului. Anunţul pe site-ul IOSUD şi la avizierul CSUD.
19. Referenţii oficiali, depun/trimit la şcoala doctorală referatele de apreciere a tezei în două exemplare semnate pe fiecare pagină, cu 10 zile înainte de data susţinerii. Referate de apreciere ale referenţilor.
20. Susţinerea publică a tezei de doctorat. Proces verbal de susţinere publică (anexa 14).
Anexă cu întrebări şi răspunsuri (anexa 15).

 
 
Copyright © 2021 USAMV Iaşi | Ultima actualizare: 12 mai 2021

Aleea Mihail Sadoveanu nr. 3, Iaşi, 700490, România
Telefon: 0232 407.407 | Fax: 0232 260.650 | E-mail: rectorat@uaiasi.ro

facebook facebook