Documente

» Regulamentul instituţional de organizare şi desfăşurare a programelor de studii universitare de doctorat la IOSUD - Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

» Regulamentul Şcolii doctorale de Medicină Veterinară din cadrul Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de la Brad" din Iaşi

» Contract de studii universitare de doctorat, forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu bursă, cu finanţare de la bugetul de stat (SDMV)

» Contract de studii universitare de doctorat, forma de învăţământ cu frecvenţă redusă, cu finanţare de la bugetul de stat (SDMV)

» Anexe la Contractul de studii universitare de doctorat


Legislaţie

» LEGEA nr. 1 din 5 ianuarie 2011 - Legea educaţiei naţionale

» LEGE nr. 288/24.06.2004 privind organizarea studiilor universitare

» OUG nr. 49 din 30 iunie 2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative

» OUG nr. 21/2012 privind modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

» ORDIN nr. 6000 din 15 octombrie 2012 privind aprobarea metodologiei pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particulare acreditat din România

» ORDIN nr. 3850/2012 privind metodologia pentru evaluarea externă în vederea autorizării provizorii, acreditării si pentru evaluarea periodică a Scolilor doctorale pe domenii

» ORDIN nr. 3504/2012 privind regulamentul de functionare a Consiliului National de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare

» ORDIN nr. 3271 din 20 februarie 2012 privind metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor în învăţământul superior - examene de absolvire, licenţă, diplomă, selecţie, disertaţie

» ORDIN nr. 3223/2012 privind metodologia de recunoaştere a perioadelor de studiu efectuate în străinătate

» ORDIN nr. 4843 din 1 august 2006 privind domeniile pentru studiile universitare de doctorat, sistemul de criterii şi metodologia de evaluare a institutiilor de învăţământ superior pentru aprobarea organizarii studiilor universitare de doctorat

» ORDIN nr. 5357 din 31 octombrie 2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind înscrierea la studii universitare de doctorat a cetăţenilor străini începând cu anul unversitar 2005-2006

» ORDIN nr. 4491 din 6 iulie 2005 privind organizarea şi desfăşurarea studiilor universitare de doctorat începând cu anul universitar 2005/2006

» H. G. nr. 681 din 29 iunie 2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat

» Metodologia Consiliului National pentru Finantarea Învătământului Superior din MECTS de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de bază si suplimentară, pentru anul 2012, pentru studentii înmatriculati până la 1 octombrie 2011